k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Pokračujte v chůzi

11. 3. 2019 — k47 (♪)

Když se vám nikdo ne­staví do cesty, po­kra­čujte v chůzi. Nikdy nevíte, kam můžete dojít.

Minulý rok před­mi­nulý rok v roce 2016 se mi tímto způ­so­bem po­da­řilo bez pla­cení vetřít na Stra­hov­ský rally­sprint. Zdálky bylo slyšet hučení motorů a kvi­čení pne­u­ma­tik. Po­kra­čo­val jsem v chůzi. V uli­cích, které oba­lo­valy sta­dion začaly houst­nout ču­mi­lové. Šel jsem dál a po chvíli na­ra­zil na za­pás­ko­va­nou oblast, které od­dě­lo­vala čumily, sna­žící se za­chy­tit aspoň kousek akce a as­faltu skří­pa­jí­cího pod pne­u­ma­ti­kami, od pla­tící kli­en­tely. Od akce je dělila jen bílo-čer­vená páska, byli blízko, ale stále příliš daleko. Tak ji prostě pod­le­zeme, co se může stát?

Jakmile za mnou páska spadla, za­sle­chl jsem hlasy, které řin­čely jako os­t­raha kon­ce­t­ráku a do­ža­do­valy se vstup­ného. Ne­o­tá­čet se, ne­vě­no­vat tomu po­zor­nost. Po­kra­čo­val jsem v chůzi ke stánku, kde jsem si dal me­ga­klo­básu. Nikdo po ně nic ne­chtěl, vinni zů­stali jen ti pomalí vzadu, a když jsem byl uvnitř, nikdo nikoho už nikoho ne­kon­t­ro­lo­val.

To bylo fajn, ale pak uvnitř nebylo moc co dělat. Když vidíte pár aut pro­sviš­tět kolem ve­li­kou rych­lostí, je to jako kdyby jste viděli všechny. Pravda, poz­ději star­to­vali nižší a nižší ka­te­go­rie zá­vod­níků a jako po­slední z bloků vyjely tra­banty, ško­dovky a další prehis­to­rické vraky a to byla docela zábava. V tom oka­mžiku nešlo o závod, ale o pře­hlídku. Ale stejně, divák čeká na něco dra­ma­tic­kého, až se někdo vy­bourá, vyjede ze sil­nice do diváků, čeká na srážky nebo aspoň na to, když jezdec ne­vy­bere za­táčku a pře­točí se. Něco. Ale tohle byli lidé, kteří vědí, co dělají, takže nic ne­ex­plo­do­valo a šrap­nely ne­smetly tri­bunu diváků. Dávám 6/10.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz