k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Rakety

6. 2. 2019 — k47

Po­známka pro mé bu­doucí já: Není příliš stra­te­gické se do šesti ráno sle­do­vat videa o vesmíru & ra­ke­tách & pak bez pře­stávky začít další čty­ři­a­dva­ceti­ho­di­nové ko­lečko. Na svojí obranu musím říct, že autor videí vy­pa­dal jako Darth Vader bez masky nebo bon­dov­ský pa­douch. Před­stavte si ho bez pestré košile, jak hladí bez­srs­tou kočku a bingo. Ten chlap je per­fektní.

Z celé be­ze­spán­kové es­ka­pády jsem si odnesl jednu dů­le­ži­tou in­for­maci: Pa­de­sátá a še­de­sátá léta byla zlatým věkem pro šílené vy­ná­lezce. Sta­čilo něco pro­ho­dit po­lo­hla­sem v kan­týně NASA, druhý den to někdo vy­zkou­šel a třetí den mu při­k­lepli roz­po­čet. Co kdy­bychom po­sta­vili le­ta­dlo a ja­der­ným po­ho­nem? (NEPA & ANP) Co kdy­bychom po­sta­vili střelu s ja­der­ným po­ho­nem? (Pro­jekt Pluto & SLAM) Co kdy­bychom po­sta­vili obří raketu po­há­ně­nou ex­plo­zemi stovek ja­der­ných náloží? (Pro­jekt Orion) V té době dali šanci i těm nej­vět­ším ší­le­nos­tem. Proti tomu je sou­čas­nost k uzou­fání nudná. Můžeme při­nej­lep­ším doufat v na­sa­zení ae­rospike nebo hyb­rid­ních SABRE motorů, žádné od­pa­lo­vací rampy na bázi rail­gunů nebo něco byť jen vzdá­leně vzru­šu­jí­cího se ne­plá­nuje.

Třeba tady (v roce 1955) Wer­nher von Braun vy­práví o možné cestě na Měsíc přes or­bi­tální zá­kladu, která jako z oka vy­padla z 2001: Vesmírné odysei. Kru­hová sta­nice nese ja­derný re­ak­tor, sa­mo­zřejmě, přece jenom byly pa­de­sátá léta, doba před so­lár­ními panely, kdy všechno muselo být nuk­le­ární.

(Nevím jestli jsem v tom sám, ale von Braun na mě působí, jako kdyby kolem sebe měl zlo­věst­nou auru. Není divu, že na něm byl za­lo­žený dr. Stran­ge­love.)

Jinak, když mlu­víme o ra­ke­tách, ne­mů­žeme se vy­hnout otázce jejich startů a hlavně hlasů, které tyto starty od­po­čí­tá­vají. Tedy jed­noho hlasu – Jacka Kinga, zná­mého jako The Voice of Launch Con­t­rol. Právě jeho hlas od­po­čí­tává iko­nické starty iko­nic­kých raket & aniž bych věděl komu patřil, dlou­hou dobu jsem ho slyšel jako úvodní sample tracku Spi­ders on the Moon od Exxa­sens.

Jinak po­druhé: Hra­nice vesmíru (za kterou se bere Kármá­nova hra­nice) jako první ne­do­sáhli sověti nebo Ame­ri­čané, ale na­cis­tické Ně­mecko s jejich stře­lou V2.

Jinak po­třetí: Trump zrušil fi­nan­co­vání pro Aste­roid Re­di­rect Mis­sion – plán NASA na od­vrá­cení aste­ro­idů na ko­liz­ním kurzu se Zemí.

Jinak po­čtvrté: Mul­tiple Kill Vehicle.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz