k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Svoboda, demokracie, protest

10. 2. 2019 — k47

Tohle je po­kra­čo­vání vče­rej­šího 're­portu' o raidu na korzo Ná­rodní ve snaze na­táh­nout jednu udá­lost na ně­ko­lik dnů, abych ne­mu­sel vy­mýš­let co psát. Toho dne během oslav také pro­běhly také dvě ne­zá­vislé & ne­če­kané de­mon­strace. Jedna malá plná mar­xistů upo­zor­ňu­jící na so­ci­ální ne­rov­nosti a druhá gi­gan­tická – Pochod za slušné Česko – která na­va­zo­vala na před­chá­ze­jící pro­testy. I když mi to celé přišlo po­ně­kud str­nulé a ne­za­jí­mavé, nemůžu říct, že se nic nedělo.

Jinak jak jsem minule na­zna­čo­val, je v plánu zrušit meetup grupu, re­spek­tive pře­stat platit extra za fata mor­gánu or­ga­ni­zo­vané zá­jmové sku­piny. Ta se nikdy ne­ma­te­ri­a­li­zo­vala, jen na­lá­kala ně­ko­lik ztra­ce­ných duší & to mi ne­stojí za to rvát tvrdou měnu do chřtánu firmy s kre­di­bi­li­tou někde na úrovni třetí říše. Meetup jako firma byla uchvá­cena kon­glo­me­rá­tem WeWork a ten je horší než ra­ko­vina. Dávat jim byť jen ne­přímo ja­ký­koli obnos, se rovná ko­la­bo­raci s ne­pří­te­lem.

Nej­spíš tedy celou ope­raci pře­vedu do mai­lové podoby – kdo chce zůstat, může po­skyt­nout email a pak, když se bude něco konat, do­stane po­zvánku s de­tail­ními in­struk­cemi. Meetup jako plat­forma má jediný přínos – im­pli­citní pu­b­li­kum na­la­děná na správ­nou frek­venci, ale na to ne­po­tře­buji platit XX$ ročně, to se dá sou­stře­dě­nou pro­pa­gací sehnat na soc-netech nebo ote­vře­ném webu. Jinak email umí všechno, co dokáže meetup.com, jen lépe & osob­něji.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz