k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Prázdné a smutné

13. 9. 2019 — k47

Srov­nal jsem si spán­kový režim a řeknu vám, není to žádná sláva. Ko­nečně vidím vět­šinu den­ního světa, ale dny mi při­pa­dají tak strašně prázdné a smutné, žádný masivní encore za tmy, kdy svět již spí. Jak zmizí slunce, do­chází bdě­lost. Je to dost strašný pocit během dne ztrá­cet ener­gii. Jednak jsem si ještě ne­stihl plně zvyk­nout na nové časové pásmo & druhak jsem od pří­rody sova tak moc noční, že to ostatní sovy děsí a s oba­vami v hlase říkají Hele kámo, měl bys už jít spát, tohle je fakt divný.

A dny se táhne pocit prázd­noty.

Zá­vi­dím malým dětem. Když jsou vám dva roky, všechno je nové, za­jí­mavé a zá­bavné. Pro dvou­roč­ního kluka je knížka s ně­ko­lika ob­rázky mo­to­rek na jedné stránce vším, stačí mu málo k ob­rov­ské spo­ko­je­nosti a pocitu ne­kon­t­ro­lo­va­tel­ného štěstí. V mém věku člo­věka z le­tar­gie vy­trhne už jen ob­skurní kon­ti­nen­tální fi­lo­so­fie a vědomí blízké smrti.


+1: Češ­tina mě zase zra­dila. Loni jsem se tu vy­ta­ho­val skrip­tem, který kon­t­ro­luje správné po­u­ží­vání /mně, ale teprve teď mi došlo, že je správně o měo mně, první ve 4. pádu, druhé v šestém. Bavil se o mně (o kom, o čem) versus Staral se o mě (o koho, o co). Tak jsem musel grepnout všechna za­sa­žená spo­jení a ma­nu­álně opra­vit všechny ty, které jsem před­tím au­to­ma­ticky špatně opra­vil. Ale co, adapt, adopt and im­prove. (Motto ku­la­tého stolu.)

+2: Dneska mě před­jeli dva dů­chodci na elek­tro­ko­lech. Ne­mu­síte mít žádnou sílu v nohách, ale i když k nule při­čtete 250 wattů, je to pořád 250 wattů a můj ma­xi­mální výkon není o moc vyšší. Na­ko­nec jsem je dal, ale stálo mě to plíce + quad­ri­ceps fe­mo­ris a neměl jsem na ně šanci dokud ne­při­šel hrubší terén ve kterém ne­chtěli moc po­ska­ko­vat. Tyhle e-kola musejí být po­řádná zábava.

+3: Na wi­ki­pe­dii je krátký seznam zná­mých noč­ních sov, mezi nimi Dr. John­son a Linus Tor­valds. Jsem v dobré spo­leč­nosti.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz