k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Proti cyberpunku

4. 1. 2019 — k47

Cyber­punk může být vy­čpělá me­ta­fora, která pře­žila dobu svojí in­spi­ra­tivní uži­teč­nosti a teď už jen škodí nám i naší bu­douc­nosti. O tomto tématu byl krátká před­náška We need to do better that cyber­punk (pře­skočte na 27:40) na hac­ker­ské kon­fe­renci CCC.

Cyber­punk začal jako va­ro­vání, ale stala se z něj ve své pod­statě vý­chozí bu­douc­nost, kterou bereme vědomě nebo pod­vě­domě jako ne­vy­hnu­tel­nou. Nebyl to žánr za­mě­řený jen na hi-tech, ale po­sky­to­val i obraz spo­leč­nosti, kde vlád­nou me­ga­kror­po­race a všu­dypří­tomné sle­do­vání, kde po­pu­lus nemá žádnou moc a v této si­tu­aci pře­ží­vají vý­ji­meční je­dinci, kteří re­zig­no­vali na ko­lek­tivní akci a vedou svou sou­kro­mou válku se sys­té­mem. Žánr ne­ma­luje obrazy ce­lo­spo­le­čen­ského řešení, která fun­guje pro všechny na­místo hrstky vy­vo­le­ných, nebo cestu k po­zi­tivní bu­douc­nosti. Jde o fan­ta­zii, ne­po­dob­nou pre­per­ské onanii, že z ně­ja­kého důvodu pře­žiji a budu vzkvé­tat, i když spo­leč­nost se­lhává. Sněním po cyber­pun­kové bu­douc­nosti tak nor­ma­li­zu­jeme všechny tyhle věci.

To mě vede k ob­lí­be­nému tweetu (který byl me­zi­tím smazán):

Sur­prise: cyber­punk is ba­si­cally already here and you pro­ba­bly didn't re­a­lize it be­cause you're on the side of the cor­po­ration

Cyber­punk není nijak uži­tečná me­ta­fora a měli bychom ji vy­mě­nit na něco lep­šího.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz