k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Překlepy

19. 11. 2019 — k47

It was no acci­dent that I got to be the ca­re­ta­ker of Co­lo­nel Walter E. Kurtz's memory.

Asi takhle: Sedím tu na jednom mi­li­onu a pa­de­sáti ti­sí­cích slo­vech, které mají jen mi­ni­mální hod­notu pro svět jako takový, přesto – jsou to moje slova, moje muzeum bez­cen­ných cetek, které nikoho ne­za­jí­mají a tak se o něj taky starám.

Je jasné, že jde o zby­teč­nou ak­ti­vitu, přesto mám dobrý pocit, když za sebou za­ne­chám tuhle díru o něco lepší, než byla před­tím. Ne­dávno jsem pře­vedl mnoho odkazů z http na https. Kdo si toho všimne? Nikdo. Komu to pomůže? Nikomu. Přesto jsem to za pomocí vy­chy­ta­ných maker vimu udělal a teď všechny odkazy na flickr vedou přímo na šif­ro­vané https. Proč ne?

Také prů­běžně bojuji s češ­ti­nou. Za oponou pra­cují skripty, které kon­t­ro­lují správné po­u­ží­vání mně (uká­zalo se, že jsem je napsal špatně a do textu tak byly au­to­ma­ticky za­ne­seny chyby) nebo čárek v sou­vě­tích. Teď do manéže pro­gramů, které mi kryjí záda, při­byla glo­bální kon­t­rolu pře­klepů, pro­tože i když vim má spell­check, spousta chyb mi pro­klouzne mezi prsty, skryté mezi slovy le­gi­timně za­čer­ve­ně­nými (slov­ník aspellu celkem ne­pře­kva­pivě nezná slova jako vim, k47čka nebo spell­check).

Fun­guje velice jed­no­duše: Pře­klep je slovo, které není ve slov­níku, ale je velice po­dobné jinému slovu, které se něm na­chází. Stačí rozdíl jed­noho znaku a tahle tri­vi­ální pro­cedura našla stovky pře­klepů, někdy zcela ostud­ných, v po­sled­ních 3 letech k47čky a přitom vy­ne­chá divná slova pře­vzatá z cizích jazyků. Všechny jsem je opra­vil a teď vám ne­hrozí mdloby ze zlo­činů proti rod­nému jazyku, i když to ocením jen sám.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz