k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Představte si svět, kde by počítače počítaly pro vás

22. 12. 2019 — k47

Před­stavte si, jak by vy­pa­dal svět, ve kterém po­čí­tače pro své uži­va­tele dělají to, v čem ex­ce­lují – pra­cují s daty – a ne­sna­žily se je při každé pří­le­ži­tosti pod­vést a ex­tra­ho­vat z nich €€€. Někdo se nad tím za­mys­lel a jeho vize, i když víc než reálná, přesto zní ne­před­sta­vi­telně. Nejde o žádné divoké před­stavy ope­ru­jící s tech­no­lo­gi­emi, které ještě nebyly vy­na­le­zena, ale jen o skromné po­vzdech­nutí nad mož­ností, že by spolu roz­ličné „apli­kace“ a „plat­formy“ spo­lu­pra­co­valy, každá by si ne­sys­lila všechno pro sebe a ne­sna­žila se uzavřít uži­va­te­lova data s tím, že je jen velice ne­o­chotně pustí z ruky.

Bo­hu­žel, tak vypadá status quo, takový je vý­chozí stav. Každá apli­kace je vlast­ním kon­ti­nen­tem, kde uži­va­tel musí žít jednu kom­pletní fasetu svého života. Stojí za tím motiv pro­fitu. Jak na in­ter­netu vy­dě­láte so­lidní €€€? Na­bíd­nete uži­va­teli tri­vi­ální funk­ci­o­na­litu, uvězníte ho uvnitř své „plat­formy“, zne­mož­níte mu odejít ke kon­ku­renci (třeba tím, že nemůže ex­por­to­vat svá data) a pak z něj můžete ex­tra­ho­vat hod­notu. Ko­la­bo­race a spo­lu­práce s okol­ním světem může být po­žeh­ná­ním pro uži­va­tele & svět jako takový, ale není to dobré pro profit, takže máme smůlu. Apli­kace měřící sr­deční tep ne­spo­lu­pra­cuje s GPS apli­kací i když by šlo jen ±o jeden da­ta­bá­zový join podle času. Kdyby spolu sou­sedé mlu­vili, někdo by nemohl vy­dě­lat pár drob­ných a tak na tri­vi­ální ko­o­pe­raci můžeme za­po­me­nout.

Autor článku se na ka­ta­strofu ko­o­pe­race dívá techno-po­zi­tivní op­ti­kou, kdy jde hlavně o tech­nický pro­blém. Ře­še­ním je pro něj zázrak, kdy se osví­cení ka­pi­ta­listé uvolí, dob­ro­volně omezí vlastní zis­ko­vost a na­bíd­nou blaho svým uži­va­te­lům. Ka­pi­ta­lis­mus má jediné pra­vi­dlo: Udělá všechno, co mu projde.

Otázce mo­no­polu věnuje všeho všudy jeden od­sta­vec a zcela zá­sad­nímu kon­fliktu mezi svo­bod­ným a uza­vře­ným soft­warem ještě méně. Přitom to je stě­žejní detail – free soft­ware můžeme změnit tak, aby pra­co­val pro své uži­va­tele. Pokud ne­do­káže ko­o­pe­ro­vat s „eko­sys­té­mem“, můžeme ho to naučit. Uza­vřený SW po­cho­duje jen podle rytmu VC a ak­ci­o­nářů firmy, která ho vyvíjí.

However, there are ca­ve­ats: e.g. on An­droid, app data is in /data/data/ di­rec­tory, which by de­fault isn't ac­ces­si­ble unless you rooted the phone.

Málem bych za­po­mněl. Na nor­mál­ním te­le­fonu nemáte roota, nejste jeho svr­cho­vaní vládci, nejde o za­ří­zení, které pra­cuje pro vás.

Více svo­bod­ného soft­ware a méně plat­fo­rem.


+1: The Ori­gi­nal Sin of Free Soft­ware

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz