k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Potkali se na internetu

10. 7. 2019 — k47

Skoro čty­ři­cet pro­cent párů se po­tkalo na in­ter­netu, za­tímco všechny ostatní cesty se­zná­mení jsou vy­u­ží­vány stále méně a méně. Taková je aspoň si­tu­ace ve spo­je­ných stá­tech.

Nevím, co to zna­mená a nevím, co to říká o stavu spo­leč­nosti. Pár minut jsem zíral na graf ma­pu­jící způ­soby se­tká­vání od čty­ři­cá­tých let do sou­čas­nost, kde všechny křivky – přes přá­tele, přes rodinu, přes spo­lu­pra­cov­níky – s vý­jim­kou jediné padají k nule, ale nemám od­po­věď. Nabízí se ně­ko­lik na­ra­tivů, ale všechny svojí pr­vo­plá­no­vostí urá­žejí. Je příliš jed­no­du­ché začít mávat holí a z hou­pa­cího křesla křičet, jak „mi­le­ni­á­lové“ všechno kazí. Kdy­bych si musel vsadit, ti­po­val bych něco ve stylu Sherry Turkle – nemusí to být nej­lepší va­ri­anta, ale je po­ho­dlná a bez rizika a ta kom­bi­nace trumfne vše ostatní.

Nevím, co to říká, ale sta­tis­tika má trochu ne­pří­jemný nádech. „Potkat se na in­ter­netu“ je totiž široký pojem a může mít mnoho vý­znamů. Není to jako „potkat se v su­per­mar­ketu“, pro­tože in­frastruk­tura su­per­mar­ketu není na­vr­žená tak, aby usměr­ňo­vala a před­ur­čo­vala a vy­bí­rala s kým při­jdete do kon­taktu. Velká část „in­ter­netu“ právě takhle ope­ruje. Al­go­rit­mická ti­me­line, ná­vy­kové apli­kace a do­po­ru­čo­vací sys­témy jdou vlast­nímu, ne nutně vašemu, štěstí na­proti.

Přá­tele v se­zna­mo­vání na­hra­dil in­ter­net. Lidští pro­střed­níci byli na­hra­zeni pro­střed­níky stro­jo­vými, in­ter­akci s po­ten­ci­ál­ním part­ne­rem me­diuje jedna z ně­ko­lika obřích spo­leč­ností bez tváře, cesty páru do­hro­mady svedly záměry ne­sro­zu­mi­tel­ných a zá­měrně ne­jas­ných al­go­ritmů. Se­znamka vám ukáže ně­ko­lik kan­di­dátů. Proč vy­brala zrovna tyhle? Podle jakých kri­té­rií?

Vsa­dili byste vlastní život na náhodu? S tím bych neměl pro­blém, náhoda je spra­ved­livá. Vsa­dili byste ho na „data science“ tým in­ter­ne­tové se­znamky, který právě pro­vádí A/B ex­pe­ri­ment ve snaze zlep­šit ROI plat­formy? (Kdy­bych byl pa­ra­no­idní, teď bych dodal, že pro byznys se­znamky je nej­vý­hod­nější, když se vztah brzo roz­padne a kli­enti se vrátí, ale pro­tože nejsem, tak to ne­řeknu.) Takový návrh se dá nedá skous­nout úplně snadno. Jde tu o bu­doucí ex-man­želku, ně­ko­lik al­go­rit­mic­kých dětí a ztrátu 50% ma­jetku při roz­vodu.

Ne­ří­kám, že v pozadí je nějaký nekalý plán, jen že exis­tuje mož­nost, že životy velké sku­piny lidí jsou in­timně ovliv­ňo­vány silami, kte­rých si nejsou vědomi. Může exis­to­vat nějaký vel­ko­plošný sys­te­ma­tický efekt, který ně­ja­kým ne­žá­dou­cím způ­so­bem for­muje spo­leč­nost. Jestli něco ta­ko­vého exis­tuje, měli bychom to vědět.


+1: Jo a bystan­der effect je nej­spíš ne­smysl

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz