k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Ponožky pro cyklisty

29. 1. 2019 — k47

Po­nožky jsou ide­ální dárek pro každou pří­le­ži­tost. Všichni máme nohy a cítíme po­třebu je vět­šinu času oba­lo­vat tka­ni­nou a skrý­vat před světem. Každý z nás je po­tře­buje a proto před­sta­vují ide­ální dar. Není nijak od­vážný nebo vy­na­lé­zavý, jde o obdobu kytice za­kou­pené na po­slední chvíli na ben­zínce, ale nikdo nemůže tvrdit, že je úplně k ničemu. Nohy a po­nožky tvoří nejmen­šího spo­leč­ného jme­no­va­tele pro homo sa­pi­ens.

(Pravda, mluvit o darech a da­ro­vání je trochu vy­datné ode mě, když se svát­kům a pro­cesu výměny hmot­ných statků z prin­cipu vy­hý­bám.)

V tomto kon­textu jsem pře­mýš­lel, jaká je obdoba po­no­žek pro cyk­listy. Před­stavte si někoho, kdo rád & hodně jezdí na kole, a teď si před­stavte, že mu chcete něco koupit, něco na stejné úrovni jako po­nožky, něco s čím ne­mů­žete šláp­nout vedle, něco malého a co je vždy po­třeba. Co by to bylo?

#artefakty

Předně, když má někdo kolo z uh­lí­ko­vých vláken za 120000 korun, rovnou mu na­serte. Takový člověk jednak nic ne­po­tře­buje & druhak nic ne­o­cení. Mám do­konce dojem, že lidé na ta­ko­výchto do­prav­ních pro­střed­cích nemají duši, ale nejsem to zatím schopný do­ká­zat (smaj­lík).

Tak tedy co? Sada na lepení duší je kla­sika. Není nic hor­šího než pích­nout daleko od hře­ji­vých cha­pa­del ci­vi­li­zace, když u sebe nemáte le­pi­dlo a pár záplat (nebo ná­hradní duši). Jedna extra sada se nikdy ne­ztratí, pro­tože čím víc jich vlast­níte, tím větší máte šanci, že se jedna z nich bude na­chá­zet při vás.

Multi-tool je taky al­ter­na­tiva. Pár oby­čej­ných a torx inbusů jezdec ocení, ale jen jednou, nejde o spo­třební zboží. Navíc se do­stá­váme do pro­blému. Tyto věci ocení jen člověk, který se sám stará o svůj dvou­ko­lový do­pravní pro­stře­dek. Ti, kteří všechno ne­chají na cyklo-ser­visu, nic ne­po­tře­bují a ne­o­cení ši­kovný ná­stroj (a také nej­spíš nemají duši (smaj­lík)).

Co dal­šího pro první sku­pinu?

Duši? Musíte vědět jakou? 26, 27.5, 29 nebo sil­niční? Pláště? Tady je pro­blém ještě větší, pro­tože k ve­li­kosti se při­dává další pro­měnné jako šířka nebo určení do terénu/na sil­nici. Řetěz? Pro kolik rych­lostí? 8, 9, 10, 11 nebo 12? Každý z nich je jiný. Ostatní mož­nosti se stá­vají draž­šími a méně spo­třeb­ními, pře­stává jít o obdobu po­no­žek pro cyk­listy.

Ale to ne­zna­mená, že své bi­mo­bilní přá­tele ne­mů­žete ničím pra­vi­delně ob­da­ro­vá­vat. Jsou dvě al­ter­na­tivy, které nikdy ne­zkla­mou od­maš­ťo­vačolej na řetěz. Když se člověk o svůj pro­stře­dek stará sám a ne jen tak, že omlátí bláto z rámu, tak tento druh spo­třeb­ního zboží se mu bude hodit vždy. A proto jde o sku­teč­nou obdobu po­no­žek pro cyk­listy.


Jinak aby bylo jasno: I když to tak nemusí vy­pa­dat, ne­sna­žím se z nikoho vy­lou­dit nic za­darmo. Jak jsem na­zna­čil, nemám rád do­stá­vání darů & kdo mi něco pošle, toho najdu a zlomím mu nohu (smaj­lík). Pre­fe­ruji zno­vupo­u­žití, když někdo řekne „Mám tu X, chceš to? Jinak to vy­ho­dím.“ Recyklo­vat co už máme, ne ku­po­vat další a další po­nožky. Jako vážně: Kupuje je někdo jindy než na vánoce?


+1: A když někoho chcete na­štvat, kupte mu elas­tický cyk­lis­tický dres, nej­lépe o něco menší, aby do něj musel zhub­nout.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz