k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Kdo uklidí bordel, který tu zanechá pokrok?

16. 12. 2019 — k47

Náš ob­lí­bený mi­li­ar­dář/mesiáš/spa­si­tel Musk chce na oběž­nou dráhu vyslat 42000 ko­mu­ni­kač­ních sa­te­litů. Až budou všechny na svém místě, po­zemní as­t­ro­no­mie se může stát zcela ne­mož­nou, kdy každá ex­po­zice vesmíru bude kři­žo­vána mnoha zá­ři­vými čarami sa­te­litů. Skoro jako kdy­bychom měli na výběr mezi rych­lým in­ter­ne­tem a as­t­ro­no­mií. Cynik by po­dotkl, že jde o volbu mezi Mus­ko­vou pe­ně­žen­kou a vším, co přímo nevede k jejímu na­pl­nění. Sám nejsem cynik, jen jim rád do­dá­vám ma­te­riál pro jejich cy­nis­mus: Ka­pi­ta­lista chce $ 𝒶 ignoruje externality dokud nepředstavují Velký Problém, protože jinak jen podkopávají cenu akcií. Zničí pozemní astronomii, observatoře se musejí přenést do vesmíru, ale nevadí, on je tam vynese za $.

K tomuto se ale nechci moc vy­ja­d­řo­vat, pro­tože mnohem za­jí­ma­vější jsou reakce vy­bra­ného ko­men­ta­ta­ri­átu na soc-netech rá­mu­jící in­ci­dent jako zá­le­ži­tost po­kroku. Když někdo začne pro­hla­šo­vat, že něco před­sta­vuje ne­vy­hnu­telný pokrok, mějte se na pozoru. Mějte se za­tra­ceně na pozoru.

Skva­dra mus­kovců jako vždy brá­nila činy jejich mi­lo­va­ného mi­li­ar­dáře, pro­tože proč ne? Ar­gu­menty se často točily kolem tvr­zení, že tisíce sa­te­litů na orbitě před­sta­vují pokrok a proto všechno ostatní, jme­no­vitě po­zemní ob­serva­toře, patří na druhou kolej jako re­likty mi­nu­losti. Právě tito ne­po­kro­koví po­hrobci se z ně­ja­kého důvodu musí při­způ­so­bit de­struk­tiv­ním no­váč­kům. „Di­no­sauři“ musejí ukli­dit bordel, který tu za­ne­chal pokrok, na nich leží břímě najít ino­va­tivní řešení, které zá­ro­veň ne­na­ruší novou re­a­litu armády sa­te­litů na orbitě. Proč? Proč tisíce sa­te­litů před­sta­vují ino­vaci a bu­douc­nost, kdežto po­zemní te­leskopy jsou pře­žit­kem mi­nu­losti? Tohle je klí­čové: Pro­tože nejsou sou­částí na­ra­tivu po­kroku. To je všechno. Víc v tom není. Nejde o hod­no­cení efek­ti­vity a užitné hod­noty té které al­ter­na­tivy. Vesmír je bu­douc­nost, tečka. Mus­kovci s pomocí vág­ních sci-fi slibů do­ká­zali usur­po­vat nad­kri­tické množ­ství glo­bální před­sta­vi­vosti a po­zor­nosti a proto, co řekne jejich mesiáš, se stane po­kro­kem. Bu­do­vaný ELT te­leskop s prů­mě­rem 39 metrů není pokrok, hy­po­te­tický sto­me­t­rový te­leskop, který můžeme po­sta­vit na po­vrchu naší rodné hroudy za zlomek ceny ma­ličké vesmírné po­zo­ro­va­telny, ne­před­sta­vují pokrok1 . Ko­men­ta­riát má jasno: Tohle je pro­gres a tamto není. Hotovo. Tato na­ho­dilá mě­řítka pak rámují, jak pře­mýš­líme o naší bu­douc­nosti a našich mož­nos­tech.

Při­po­míná mi to, co Mo­rozov psal v jedné ze svých knih (nemůžu najít přes­nou citaci, ale to samé zo­pa­ko­val tady) o boji s hlukem ve měs­tech na po­čátku dva­cá­tého sto­letí. Ten byl v jednu chvíli brán jako ne­vy­hnu­telný rys mo­der­nity, jako něco, s čím se musejí vy­po­řá­dat ostatní, ne ti, kteří lomozí a hlučí, ti jsou na straně pokrok, ale lidé prahnoucí po tichu nikoli.


  1. ELT stojí něco přes 1 mi­li­ardu € a když se něco pokazí, můžeme tam snadno dojet. Druhý extrém před­sta­vuje vesmírný te­leskop James Webb, který stál 10 mi­li­ard $ (cena letu je za­ne­dba­telná) a pro­tože bude sídlit v Lagran­gově bodě L2, mož­nost opravy je nulová.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz