k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Pirátský politický projekt

18. 2. 2019 — k47 (♪)

Ko­mu­nis­tický pro­jekt mi­nu­lého sto­letí de­fi­ni­tivně vy­kr­vá­cel a není nic, co by ho v čirém mě­řítku ambicí a ide­a­lismu na­hra­dilo. Dnešní spo­leč­nost se láme v ose li­be­rální/kon­zer­va­tivní, so­ci­a­lis­tické otázky nikoho ne­za­jí­mají. Linie levice/pra­vice se po­krou­tila na osu li­be­rální/kon­zer­va­tivní.

Do­ko­na­lou ma­ni­festací téhle di­cho­to­mie je pi­rát­ská strana, která zcela po­strádá ně­ja­kou nosnou ideu, nějaký velký ideál na kterém sta­vějí své reálné kroky. Piráti jen chtějí všechno, co už máme, vy­lep­šit a ze­fek­tiv­nit. Když ta­za­tel hodně za­tlačí, piráti re­fle­xivně vy­křik­nou „in­ter­net“, jako kdyby to něco zna­me­nalo.

Piráti pře­kva­pivě mají s KSČM ve vo­leb­ních pro­gra­mech ně­ko­lik styč­ných bodů – obě strany pod­po­rují vše­o­becné re­fe­ren­dum, obě chtějí za­cho­vat sí­ťo­vou ne­utra­litu a obě chtějí obě­to­vat nějaké pro­cento roz­počtu ve­řej­ných staveb na umění, po­dobně jak bylo vy­ža­do­váno za mi­nu­lého režimu.

Tím to na­štěstí končí. Rudí jsou pře­žit­kem mi­nu­lého režimu, ra­ko­vi­nou, která nikdy nebyla kom­pletně vy­hla­zena, stále příliš za­braná do ospra­vedl­ňo­vání sovětů. Piráti jsou po­li­tic­kou chi­mé­rou, plně syn­kre­tistic­kým usku­pe­ním, které si bere myš­lenky zleva a zprava jako jed­no­hubky z pod­nosů na ban­ketu.

Přesto jsou dů­le­ži­tým po­li­tic­kým pro­jek­tem. Jednak proto, že jde o jednu z mála stran pro pro­gre­sivní hlasy – bez­tvará ODS je na­ka­žené jedem Klause dvojky, KDU-ČSL jako po­slední bašta je­ží­šovců je ire­le­vantní pro již ne­in­dok­tri­no­vané, ANO je nej­kratší vtip v pro­gre­siv­ních kru­zích, ČSSD se za­pro­dává, aby zů­stali aspoň ještě chvíli na očích ve­řej­nosti, za­tímco se roz­kládá ze­vnitř a dává jazyky. Levice v naší zemi ne­e­xis­tuje, jde o de­fi­ni­tivně mrtvý pro­jekt, který opus­til ideály a začal na plný úvazek s po­pu­lis­tic­kými ma­né­vry. Po­tře­bu­jeme něco nového, levici pro jed­n­a­dva­cáté sto­letí, která vezme da­ta­cen­tra útokem. Která nejen živí staré témata, ale přidá novou rovinu rov­nosti a svo­body na nej­ak­tiv­něj­ším bo­jišti sou­čas­nosti – tom di­gi­tál­ním.

Piráti nejsou touto silou, ale pokud někdo má vůli a od­hod­lání po­klá­dat o něco málo ra­di­kál­nější otázky, jak se na­pří­klad po­sta­vit au­to­ma­ti­zaci, jsou to jedině oni. Piráti uva­žují o zá­klad­ním ne­pod­mí­ně­ném příjmu, ale ne o ničem ra­di­kál­něj­ším, pro­tože nejsou so­ci­a­lis­tic­kou stra­nou. Jejich černá vlajka jen kom­bi­nací mnoha růz­ných „prag­ma­tic­kých“ a „re­a­lis­tic­kých“ vizí, které se velice volně obtáčí kolem in­ter­netu jako stě­žejní vize jejich ne-pro­gramu.

Pod­po­rují na­pří­klad 'sha­ring eco­nomy', pro­tože je in­ter­ne­tová & když je něco spo­jené s in­ter­ne­tem, tak to musí být zá­ko­nitě po­zi­tivní síla, i když reálně jde o kor­po­rátní mega-entitu, která našla způsob 2.0 jak zne­u­ží­vat práci děl­níků, a ob­jek­tivně jde o za­měst­na­va­tele z pekla. Ve vo­leb­ním pro­gramu přímo píšou „Za­ve­deme mo­derní le­gisla­tivu pro sdí­le­nou eko­no­miku (airbnb apod.)“ Co tím přesně myslí? Posílí práva a jis­toty osa­mo­ce­ných a od­ci­ze­ných děl­níků, kteří jsou zcela v li­bo­vůli al­go­ritmů, na­vzdory jejich mno­ha­mi­li­ar­do­vému vy­ko­řis­ťo­va­teli? Těžko. Oni trpí in­ter­ne­to­vou krát­ko­zra­kostí – když je něco z in­ter­netu, tak je to zá­ko­nitě dobré. Mo­no­poly airbnb a uberu do­sta­nou volnou ruku & zbytek spo­leč­nosti ať si jde trh­nout.

Strana, která sku­tečně hledí do ne­od­vratné bu­douc­nosti, by se sna­žila najít nějaký fi­lo­so­fický pří­stup ke světě ab­so­lutní au­to­ma­ti­zace, kde exis­tuje práce jen pro ně­ko­lik ne­pa­tr­ných pro­mile po­pu­lace, za­tímco pro zbytek není vy­u­žití. Podle jedné pro­gnos­tiky, má být za 10-20 let 50% práce zcela au­to­ma­ti­zo­váno a tedy 50% lid­stva není třeba (a nejen ne­kva­li­fi­ko­vané síly, ale i od­bor­níků). Dost možná jde o naivně op­ti­mis­tický odhad – když se kola au­to­ma­ti­zace roz­jede naplno, každý den mi­li­ony lidí budou ztrá­cet ži­vo­bytí a mož­nost ja­ké­koli re­a­li­zace.

Strana uva­žu­jící o této bu­douc­nosti musí být zá­ko­nitě ko­mu­nis­tická. Ne ko­mu­nis­tický režim mi­nu­losti, který se opíjí před­sta­vou, že budují lepší svět pro všechny, za­tímco budují lepší svět sami pro sami. Ne, jen systém, který se vrátí k Mar­xo­vým ide­á­lům o sdí­le­ných pro­střed­cích výroby. Ten­to­krát to může vyjít, pro­tože všechny pro­středky výroky jsou/budou plně au­to­ma­ti­zo­vané a není třeba řídit životy děl­níků, jen pře­vzít au­to­ma­tické armády strojů z rukou ně­ko­lika mi­li­ar­dářů do spo­leč­ného vlast­nic­tví.

Jak řekl Steven Ha­w­king, pokud stroje pro­du­kují všechno, co po­tře­bu­jeme, záleží jen na tom, jak budou pro­středky roz­dě­leny. Každý z nás si může užívat života lu­xus­ního volna, pokud je bo­hat­ství vy­tvo­řené stroji sdí­lené. Nebo vět­šina může skon­čit v bídě a chu­době, pokud se vlast­níci strojů pro­sadí proti pře­roz­dě­lení. Zatím to vypadá, že trend smě­řuje ke druhé mož­nost, kdy se tech­no­lo­gie žene ke stále se zvět­šu­jící ne­rov­nosti.

Piráti můžou být prvním ne­smě­lým krokem ve směru této bu­douc­nosti, ale roz­hodně nejde o po­li­tic­kou sílu, která se s ní dokáže vy­po­řá­dat.


+1: Tento článek byl pů­vodně sou­částí textu Proti ko­mu­nis­tům dneska pro­tes­tuje každej, ale vy­čle­nil jsem ho ven, pro­tože na­ru­šo­val tok textu a vy­pa­dal spíš jako zá­ro­dek sa­mo­stat­ného počinu. Proto ho teď po skoro po roce pouš­tím ven.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz