k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Počítač z odpadků

24. 11. 2019 — k47

V po­slední době pře­mýš­lím o novém pře­nos­ném po­čí­tači. Ne lepším, ale mnohem mnohem horším než sou­časný thin­k­pad. V Cele se válí spousta krámů, sta­rých kom­po­nent a na­ho­di­lých kusů vý­po­četní tech­niky a právě v tomhle pro­středí pře­mýš­lím o něčem novém. Co kdy­bych použil tyhle krámy přidal ne­vy­u­žité Raspberry Pi a kusy starého laptopu, který se mi po­da­řilo zničit ple­chov­kou lev­ného ener­gydrinku, a z toho vy­tvo­řil malý a lehký stroj, na němž by se dalo po­ho­dlně psát na cestách? Proč ne? Nechci po něm víc než psaní ve VIMu. Mám jen jedno dů­le­žité kri­té­rium: Cena se musí co nej­více blížit nule. Všichni se můžeme pro­pla­tit ke štěstí, ale jaké štěstí to vlastně je?

Aby se z Raspberry Pi stal pře­nosný po­čí­tač, po­tře­bu­jeme na­pá­jení z ba­te­rie, klá­ves­nici a mo­ni­tor. Na­pá­jení je brn­kačka, stačí pár AA ba­te­rií a step-up nebo step-down kon­ver­tor. To už mám & cena je čistá nula. Zatím. Klá­ves­nice není kom­pli­ko­vaná, když chcete před­bí­hat ve frontě k branám ne­beským s kre­ditní kartou v ruce. Můžete koupit ně­ja­kou kom­paktní kla­vi­a­turu, ale co jsem se díval, tak to bude tak za ±500 čes­kých, roz­hodně ne nula a zhruba o pět kil víc, než by se mi líbilo.

Na­štěstí můžu vzít velkou klá­ves­nici (ně­ko­lik se taky válí v Cele) uříz­nout z ní blok se šip­kami a nu­me­ric­kými glyfy, za­ne­chat za­cho­vat vnitřní mem­brány s ma­ti­cemi kon­taktů & kon­t­rolní čip, jizvu za­le­pit horkým le­pi­dlem & hotovo. Tak aspoň vypadá plán. Zatím jsem se do ničeho ne­pus­til, pro­tože je tu větší pro­blém — dis­plej.

Ten mám taky, de­se­ti­pal­cový kousek ze starého laptopu. Pro­blém je jen v tom, že pro jeho na­sa­zení je po­třeba kon­t­rolní čip, jehož cena z ebaye je taky o ±500 čes­kých vyšší než ide­ální nula + po­tře­buje extra na­pá­jení. Nebo můžu koupit dis­plej spe­ci­álně určený pro Raspi, ten taky začíná na ±500♔, může být do­ty­kový a roz­hodně bude mnohem menší.

A tady jsem skon­čil, stačí jen vy­ře­šit dis­plej za mi­ni­mum €€€ a pro­dukce může začít. Pokud máte pře­by­tečný driver pro dis­plej B101AWO6, prosím, oka­mžitě mě kon­tak­tujte. Pokud máte nápady jak na levné zob­ra­zo­va­dlo, taky pište. Rád bych to do­táh­nul do konce, už jen pro ten street cred, který by tahle ohav­nost po­skytla v hac­ker­ských kru­zích. Když říkám hac­ker­ských, mám na mysli CCC, ne hips­ter-žol­dáky před­ná­še­jící z ma­c­booku o tom, jak open source může kor­po­ra­cím kon­ver­gencí kon­tej­nerů a mi­k­ro­ser­vis při­nést značné fi­nanční úspory kor­po­ra­cím nebo po­dobné žvásty, které začaly být sy­no­ny­mem pro open-source a vy­tla­čily sku­tečně za­jí­mavé a vzru­šu­jící věci, které můžeme přímo použít jako je­dinci a občané.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz