k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Páječka

18. 10. 2019 — k47

Víte, co není dobrý za­čá­tek dne? Když se vám podaří sáh­nout na roz­pá­lený hrot pá­ječky. Mě se to po­da­řilo.

První půlvte­řinu jsem nic ne­cí­til, teprve pak mi došlo, že je něco velice špatně. V prvním oka­mžiku jsem měl za to, že to bude dobré, pak se ale do­sta­vila bolest a jaká bolest to byla. Na dvě hodiny jsem musel prst po­no­řit do kýble se stu­de­nou vodou, jinak mi při­pa­dalo, že se mi začíná jakoby dělat zle. Nebyla to jen bolest vy­chá­ze­jící z jed­noho kon­krét­ního místa, ale něco víc. Nejen že se pomalu šířila od ko­nečku prstu a po­ží­rala celou ruku, ale také jako kdyby došlo ke zkří­žení kabelů a zra­nění za­sa­ho­valo více smyslů ve syne­sté­zic­kém duchu. Neu­ro­nová spo­jení do­stala ne­če­kaný šok a zma­teně začala vy­sí­lat na všech frek­ven­cích. Bílý flek zmizel dru­hého dne, ale nestal se z něj puchýř. Zůstal jen kus kůže se spá­le­ným otis­kem prstu, skrz kterou nic ne­cí­tím. Není to úplně ide­ální, ale ne zas tak strašné. Zažil jsem horší a jsou mnohem horší části těla pro spá­lení horkým kovem (teď nemám na mysli oči). Dávám tři hvěz­dičky z deseti.

Jinak i když jde o ne­bez­pečný ná­stroj v ne­zku­še­ných rukách, pá­ječka je per­fektní po­moc­ník, roz­hodně nej­ob­lí­be­nější před­mět, který vlast­ním. S její pomocí jsem spra­vil ne­sčetná slu­chátka + další věci a tím ušet­řil ne­za­ne­dba­telné množ­ství €€€. A nej­lepší na tom celém je, že to ani není moje pá­ječka. █████ mi ji jed­noho dne vra­zila do ruky, ať opra­vím █████████████████████████ a od té doby tu zů­stala na „dlou­ho­dobé vý­půjčce“.


Mmch: Tahle ilu­strační fotka mi za­brala děle, než by měla, pro­tože jsem zkou­šel různé úhly a pozadí. Na­ko­nec se uká­zalo, že nej­lépe vypadá prostá kom­bi­nace postel+zeď+blesk.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz