k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Open source nám možná nebude k ničemu v P2P budoucnosti

27. 3. 2019 — k47

Velká část open source soft­waru byla vy­vi­nuta pro spe­ci­fické po­u­žití bu­do­vání klient-server webů a apli­kací. Spo­leč­ným znakem ta­ko­vých je, že klient v pro­hlí­žeči může ko­mu­ni­ko­vat jen s jedním ser­ve­rem a uži­va­te­lům tento server ne­patří.

Ale kdy­bychom chtěli jinou bu­douc­nost, ve které ne­bu­dou fi­gu­ro­vat gi­gan­tičtí pro­střed­níci, tento open source soft­ware a ná­stroje nemusí být příliš uži­tečné. Můžeme si zvolit z vel­kého množ­ství da­ta­bází, front-endback-end fra­meworků, ale jaký je výběr v ná­stro­jích pro peer to peer sí­ťo­vání, kde žádný server ne­e­xis­tuje?

Open source je ob­ra­zem těch, kdo ho vy­ví­její – jak se říká scratch your own itch – a tito pro­fi­tují z toho, že jim patří server. Pokusy opros­tit se od in­ter­netu me­ga­kor­po­rací-pro­střed­níků, jako je fe­di­verse, také ko­pí­rují staré po­řádky ať už uspo­řá­dá­ním klient-server nebo roz­hra­ním ve stylu ne­ko­nečně skro­ju­jící ti­me­lime, která je spe­ci­álně op­ti­ma­li­zo­vaná pro ná­vy­ko­vost ne nutně pro přínos kon­co­vým uži­va­te­lům.

To ale není jediná možná bu­douc­nost. Ne­smíme do­vo­lit, aby nás sou­časný status quo obral o fan­ta­zii nutnou k před­sta­vení jiné cesty vpřed.

Exis­tuje mnoho pro­to­kolů, které se ra­di­kálně od­li­šují – jsou P2P, bez ser­verů, exis­tují všude a nikde zá­ro­veň, nebo aspoň fun­gují na prin­cipu fe­de­ro­vané sítě, jako sta­řičký e-mail, kdy spolu můžou ko­mu­ni­ko­vat různé ser­very pro­vo­zo­vané růz­nými stra­nami.

Teď čtu článek o his­to­rii webu Medium. Hod­nota Media není v tom, že by vy­vi­nuli lepší způsob jak umís­tit pís­mena na ob­ra­zovku, ale spo­čívá v pu­b­liku (fakt, že zís­kali 132 mi­li­onů dolarů VC in­ves­tic jistě pomáhá). Ale zase – jde o jeden web, kde Mediu patří server (Medium was never exactly ours to begin with). V prin­cipu nejde o nic pře­vrat­ného, blogy exis­tují dlouho a máme způ­soby, jak být in­for­mo­ván o no­vin­kách a in­ter­a­go­vat s jeho autory. Medium vy­tvo­řilo jen cen­t­ra­li­zo­va­nou „plat­formu“, v uvnitř níž se čte­náři po­hy­bují.

Pře­mýš­lel jsem, jak by mohlo vy­pa­dat něco po­dob­ného pro ote­vřený web – tavící kotlík kde by pu­b­li­kum mohlo ob­je­vo­vat nové blogy – a myš­lenky mi oka­mžitě za­le­těly ke kla­sic­kému klient-server webu. Bylo by to po­ho­dlné, uži­va­telé ne­musejí in­sta­lo­vat další soft­ware, ale na druhou stranu to uka­zuje, co sou­časná in­frastruk­tura pre­fe­ruje.

Je třeba ještě hodně udělat.

(Web nikdy nebyl dis­tri­bu­o­vaný, byl možná de­cen­t­ra­li­zo­vaný – měl jen mnoho ma­lič­kých (a ně­ko­lika gi­gan­tic­kých) center.)

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz