k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

One Cut of the Dead

25. 11. 2019 — k47

K nej­lep­ším filmům, které mi tento rok do­padly na sít­nici, musím (po bok Vi­deodrome & Shin Go­d­zilla1 ) přidat ja­pon­ský One Cut of the Dead. Ve své pod­statě jde o zombie film ve filmu, který ale má v rukávu jedno velké pře­kva­pení. Nejde o prostý fakt, že byl na­to­čen na jednu klapku. To je ne­zbyt­nost, zcela nutná k tomu, aby snímek dával smysl. Po první půl­ho­dině totiž nabere ne­če­kaný směr a ze zombie filmu se stane něco docela jiného. To je zá­ro­veň pro­blém, pro­tože nemůžu nic napsat a vy­svět­lit proč je to tak super, aniž bych ne­vy­zra­dil klí­čové de­taily zvratu. Říct můžu jen to, že všechny zvláštní oka­mžiky v prvním aktu mají své opod­stat­nění. Vždy, když si říkáte, proč tenhle dělá tohle nebo proč se stalo právě onohle, má to svůj důvod a ten je per­fektní. Na to se musíte po­dí­vat, to musíte zažít z první ruky a z první linie.

Ob­vykle nejsem proti spo­i­le­rům, pro­tože když je film vy­sta­věn kolem in­te­li­gent­ního zvratu a znám každý detail, můžu si naplno vy­chut­nat in­terní struk­turu, která ke zvratu staví. One Cut je docela jiný případ. I když do něj jdete na­slepo, do­sta­nete dost pří­le­ži­tostí ocenit smysl kaž­dého de­tailu. V tom možná spo­čívá kouzlo celého snímku. Ale víc o tom už ne­řeknu ani slovo. Po­dí­vejte se na to, jestli ne­chcete, spo­i­lery jistě na­jdete jinde na in­ter­netu. Dodám už jen, že se filmu po­da­řilo vy­dě­lat přes ti­sí­ci­ná­so­bek toho, kolik stál — ná­klady 25k$, tržby 25M$ v Ja­pon­sku a 30M$ ve světě. Takže asi moje nad­šení bude sdílet víc než jeden člověk.


Pokud chcete klí­čový spo­i­ler označte ná­sle­du­jící text: Není to film o filmu, ale film o filmu o filmu.


  1. Žádný z těchto filmů nebyl vydán letos, ale tady ne­hra­jeme podle ka­len­dáře. Můžeme si vy­bí­rat to nej­lepší z po­sled­ních sto+ let ki­ne­ma­to­gra­fie, tak proč se ome­zo­vat na po­slední rok?
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz