k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Co byste udělali vy?

18. 1. 2019 — k47

Na Vác­la­váku se ve tři hodiny za­pá­lil muž, již osm­náctý za dvacet let, polil se ben­zí­nem a vzpla­nul. Uhasila ho rychle jed­na­jící žena za pomoci ně­ko­lika ko­lemjdou­cích beze jména. O čtyři hodiny poz­ději jsem pro­chá­zel tím místem. Z činu zůstal jen tmavý flek po ben­zínu, po­li­cejní pásky str­žené, tep ná­městí se vrátil do le­tar­gic­kého nor­málu. Stalo se tak pa­de­sát let a dva dny po se­be­u­pá­lení Jana Pa­la­cha. Motiv není známý, ale nic ne­na­svěd­čuje tomu, že by šlo o po­li­tický pro­test, jen ide­ální den pro se­bez­a­bití.

Když jsem seděl ve vlaku na cestě na další čtení pod vodou, v jednom oka­mžiku jsem se po­dí­val do okna, kte­rého tma změ­nila na zr­ca­dlo a pře­mýš­lel, co bych udělal v té si­tu­aci. Jak bych za­re­a­go­val? Támhle je člověk, vzdá­lený bratr nebo sestra, ve stavu ohro­žení života, co můžeme dělat? Pomoc je naší po­vin­ností, co do­ká­žeme tváří v tvář ho­ří­címu ben­zínu? Exis­tuje nějaký do­po­ru­čený postup nebo jen ho­ří­cího, pokud nehoří příliš, po­va­lit a snažit se udusit pla­meny bundou? Otázky, samé otázky. Ne­zbývá než v hloubi duše doufat, že v kon­taktu s jasným ne­bez­pe­čím ne­za­mrzneme a ne­bu­deme se radši dívat jiným směrem.


Jinak pokud chcete odejít ve velkém stylu, po­u­žijte bílý fosfor. Hoří rychle, téměř se nedá uhasit, lepí se na všechno, pro­du­kuje straš­livé zplo­diny a je to­xický. Pás s po­do­mácku vy­ro­be­nými fos­fo­ro­vými gra­náty vás opeče do­zla­tova.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz