k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Odpružení

18. 6. 2019 — k47

Jezdit na kole s od­pru­že­ním je zvláštní – je to tak hou­pavé, tak po­ho­dlné, tak ne­při­ro­zené. V sedle bychom měli in­timně cítit povrch vo­zovky všemi smysly, ne­hledě na ne­po­hodlí a utr­pení, přesně jak bůh za­mýš­lel, na tvr­dých duších plných vý­či­tek, žalu a bo­lesti. S od­pru­že­ním mi při­padá, jako kdy­bych jezdil na snu. Znáte ten pocit, kdy se vám zdá o něčem docela nor­mál­ním, ale nemáte sílu a/nebo vaše ak­ti­vita ne­za­ne­chává kýžený fy­zický účinek. Přesně tak jsem si při­pa­dal s od­pru­že­ním.

Ale je to pravda? Má od­pru­žení dopad na efek­ti­vitu pře­nosu ener­gie v ose nohy-řetěz-kola? Dlouho jsem měl za to, že ano. Matně si vzpo­mí­nám, že jsem kdysi něco v po­dob­ném duchu četl, ale nej­spíš jde o jednu z těch fa­leš­ných vzpo­mí­nek, v níž se zkří­žilo ně­ko­lik jen zpola za­pa­ma­to­va­ných in­for­mací do fak­to­idu, který sice vypadá šťav­natě, ale jeho prav­di­vost je velice, velice po­chybná.

Zeptal jsem se hodné kachny a ta po­ra­dila článek Bicycle Shock Ab­sorp­tion Sys­tems and Energy Ex­pen­ded by the Cyc­list (aka­de­mický pa­ra­zit Sprin­ger za článek chtěl 48 euro, na­štěstí byl v PDF na Re­search Gate). Z něj vy­plývá, že zadní od­pru­žení může vést k ur­či­tým me­cha­nic­kým ztrátám, ale ty se po­hy­bují někde v okolí jed­noho pro­centa, na úrovni, která mě nebude budit ze spaní. Větší dopad má sedlo o pár mi­li­me­trů níž, tlak v duších (v GCN to ne­dávno otes­to­vali) nebo špi­navý řetěz. Od­pru­žení, jak přední tak i zadní, nemá žádný dopad na jízdu po rovné, hladké a tvrdé vo­zovce a naopak má velice po­zi­tivní přínos nejen na po­hodlí, ale i na vy­na­lo­žené úsilí při jízdě v terénu.

Takže asi tak.

Z ar­gu­mentů proti ubyla efek­ti­vita, zbývá jen: Nemám to, nemám na to peníze, nechci je za to utra­tit, od­pru­žení přidá něco na váze kola, je to divný pocit & jde to proti vůli boží.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz