k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Hromadný telefonát Zuckovi

15. 1. 2019 — k47

Máte pocit, že vás fa­ce­book od­po­slou­chává? Prav­dě­po­dobně nic ta­ko­vého ne­pro­vádí (i když si ne­mů­žete být jisti), ale to co sku­tečně dělá, je mnohem horší a vlezlejší než zvu­ková ště­nice.

Tedy aspoň to tvrdí článek The pe­ren­nial debate about whe­ther your phone is secretly lis­te­ning to you, ex­pla­i­ned. Jiné apli­kace po­slou­chají, ne nutně našim kon­ver­za­cím, možná jen neslyš­ným sig­ná­lům vlo­že­ným do te­le­viz­ních reklam nebo vy­sí­la­ných v ob­cho­dech, ale velká-modrá FB nic ta­ko­vého nedělá.

Jeden z in­si­derů fa­ce­booku v článku podává vy­svět­lení:

An­to­nio García Martí­nez, the same en­gi­neer who spoke about the Fa­ce­book Pixel on Reply All, wrote an ar­ticle last year for Wired that made the tech­ni­cal ar­gu­ment as to why Fa­ce­book would not be lis­te­ning to us through our phones.

Es­sen­ti­ally, collecting and sto­ring that data would be too huge a task: “Con­stant audio sur­ve­illance would pro­duce about 33 times more data daily than Fa­ce­book currently con­su­mes,” he wrote. And “such sno­o­ping would be emi­nently de­tectable, rin­ging up no­ti­ce­a­ble amounts of data on your smart­phone as Fa­ce­book ma­in­ta­i­ned your always-on call to Zuc­ker­berg.”

Ar­gu­men­tace tohoto druhu ne­po­sky­tuje příliš nadějí. V pod­statě říká, že FB nedělá něco mo­rálně od­por­ného, pro­tože to je tech­nicky kom­pli­ko­vané. Ale to co není možné právě teď, může být možné zítra. Obrana nemáme dost velký po­čí­tač se roz­padá tempem Mo­o­rova zákona. Co pak? AGM ne­po­dává žádné záruky. Ne­tvrdí, že pri­mární soc-net kor­po­race má nějaká mo­rální zásady nebo jen ru­di­men­tární formu spo­le­čen­ské zod­po­věd­nosti, jen že se právě teď ne­do­pouští ne­mo­rál­ního jed­nání, pro­tože je to právě teď příliš kom­pli­ko­vané a příliš snadno iden­ti­fi­ko­va­telné.

Pokud můžeme ex­tra­po­lo­vat z his­to­rie, velká-modrá nemá žádné zá­brany a vezme si všechno, co může. Jaký pak bude jejich postoj proti od­po­sle­chu, když tech­nické pře­kážky zmizí? Nejsem příliš op­ti­mis­tický. Dá se před­po­klá­dat, že ma­xi­ma­li­zace vy­u­žití do­stup­ných sig­nálů se bude plí­živě stávat normou – za apli­kaci pla­títe osob­ními daty pro stále se roz­ši­řu­jící de­fi­nici ter­mínu „osobní data“.

Kdyby uži­va­telé, stovky mi­li­onů na­jed­nou, pře­ná­šeli zvu­kový proud do fa­ce­booku – tedy ne­u­stále te­le­fo­no­vali Zuc­kovi – datové pře­nosy by, pravda, bylo možné snadno roz­po­znat. Ale AI může po­skyt­nout řešení tohoto pro­blému, který nikoho ne­trápí. Prů­měrný člověk za den pro­nese 16000 slov (aspoň podle této studie). Když na ně po­u­ži­jeme speech-to-text pro­gram, v tex­tové formě budou za­bí­rat jen mi­ni­mum místa i když při­ho­díme kon­tex­tové meta-in­for­mace (iden­ti­fi­kace řeč­níků, údaje o okol­ním zvuku). Možná pár me­ga­bajtů za den – obnos, který se snadno ztratí v šumu jiné ko­mu­ni­kace. Do te­le­fonů se prů­běžně do­stá­vají spe­ci­a­li­zo­vané AI čipy, které tuto funk­ci­o­na­litu (převod mlu­ve­ného slova na text) dokáží značně ze­fek­tiv­nit.

Ar­gu­ment „ani FB to ne­u­nese“ je velice křehký, neříká nic zá­sa­dách velké-modré, ale jen se vy­mlouvá na sou­časné tech­nické li­mi­tace a ty mají stej­nou hod­notu jako slova sa­mot­ného Zucka – mi­ni­mální.


Jak z toho ven? Ne­buďte na fa­ce­booku a ne­po­u­ží­vejte ho, může někdo na­mít­nout. To také není ab­so­lutní řešení a FB vás bude za pomoci mnoha ko­la­bo­ru­jí­cích apli­kací sle­do­vat. Po­u­ží­vejte ad­blocker. Ten z pro­hlí­že­ných webů od­straní trac­ko­vací skripty a ko­men­tá­řové sekce FB. Ne­stačí se vy­hnout jen webu fa­be­booku, ale všem en­ti­tám do kte­rých pro­rostly cha­padla velké-modré.

Ale i to může být málo, pro­tože jedno se neví: Pro­chází FB volný web a ne­tvoří z něj stí­nové pro­fily, po­pří­padě při­po­juje, to co našel k exis­tu­jí­cím účtům. Tech­nicky v tom nic ne­brání. I váš ano­nymní blog může být pro­po­jen s účtem na FB přes iden­ti­fi­kaci pří­stroje, který po­ří­dil dvě různé fotky – jednu na FB, druhou na blogu. Do­sta­tečně po­kro­čilá forma sle­do­vání je ne­od­li­ši­telná od magie.

Jedno z čás­teč­ných řešení je ra­di­kální – po­u­ží­vat jen soft­ware, který re­spek­tuje své uži­va­tele a jejich svo­bodu V pod­statě můžeme před­po­klá­dat, že každý pro­gram, který není z re­po­zi­táře De­bi­anu nebo jiné dis­tri­buce, se nás ně­ja­kým způ­so­bem snaží pod­ra­zit a pod­vést. Je to skoro, jako kdyby Ri­chard Stall­man měl pravdu od úpl­ného za­čátku.


+1: Aral Balkan: Excuse Me, Your Uni­corn Keeps Shit­ting In My Back Yard, Can He Please Not?

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz