k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Odpor

5. 10. 2019 — k47 (♪)

V po­slední době mají ak­tu­a­li­zace k47čky skluz dny dři. Nikdy se nemám k tomu, abych psal během dne. I když mám čas a říkám si, že dneska to doženu, stejně to od­lo­žím a teprve během nej­hlubší noci na­cva­kám pár řádků. Psát už roz­hodně není tak osvo­bo­zu­jící a zá­bavné jako v době, kdy jsem začal tuhle žumpu ak­tu­a­li­zo­vat každý den (tehdy jako sa­mo­stat­nou entitu as­cii­blog). Teď k psaní cítím odpor. Ono asi pro mo­ti­vaci nebude nej­lepší na­sta­vit si ostré tempo, po­stupně zvy­šo­vat nároky, při­čemž pachtění ne­při­náší žádné po­zi­tivní odezvy. Stala se z toho si­sy­fov­ská práce po­kra­ču­jící jen ze se­tr­vač­nosti, ti­ta­nik uto­pe­ných ná­kladů. Za po­slední dva a půl roku jsem tu napsal 343000 slov (víc než první dva svazky Pána Prs­tenů) a z nic z toho nebyla próza. Mám pár nápadů, ale všechnu ener­gii vy­plá­cá­vám na psaní těchto zby­teč­ných od­stavců, které si stejně jako po­ten­ci­ální po­vídky také nikdo ne­pře­čte, ale ani mi ne­při­náší pocit uspo­ko­jení.

Tohle může být konec.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz