k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Kdo se nechá očkovat, je luddita

25. 1. 2019 — k47

Od­mít­nout oč­ko­vání svých dětí je známka po­kroku. Kdo ino­ku­luje, žije v mi­nu­losti. Bo­hu­žel.

První oč­ko­vání v mo­der­ním smyslu zavedl Edward Jenner poté, co si všiml, že lidé, kteří pro­dě­lali krav­ské ne­što­vice, ne­mí­vají fa­tální pravé ne­što­vice. Od doby těchto prv­ních snah od­dá­lit zby­teč­nou smrt, jsme jako ci­vi­li­zace ušli velice daleko. Až tak, že nikdo netrpí ne­što­vi­cemi, černým kašlem, obrnou, příuš­ni­cemi, spal­nič­kami1 , te­ta­nem, za­rděn­kami, zá­škr­tem nebo tu­ber­ku­ló­zou. Nikdo. Nebe jen za­ne­dba­telné mi­ni­mum. Ně­které z těchto chorob jako pravé ne­što­vice se nám po­da­řilo glo­bálně eli­mi­no­vat a další jsou na­to­lik vzácné, že žádný pří­sluš­ník sou­časné pro­duk­tivní ge­ne­race nezná nikoho, kdo by se jimi na­ka­zil. Jde o gi­gan­tické ví­těz­ství mo­derní me­di­cíny, které bereme za sa­mo­zřejmé. Je to také důvod, proč slý­cháme, čteme a vní­máme zprávy a spe­ku­lace o po­ten­ci­ál­ních ne­žá­dou­cích účin­cích vakcín.

Nikdo ne­strádá a ne­u­mírá na žádnou z plejády oč­ko­va­tel­ných chorob, nikdo. Žádné děti ne­och­r­nou po in­fekci obrny, nikdo se ne­svíjí v kře­čích tetanu, ne­u­mírá po in­fekci pra­vých ne­što­vic (která si vy­žá­dala 300-500 mi­li­onů obětí během 20. sto­letí), ničí dítě mladší pěti let ne­ze­mře na spal­ničky.

Jaké nej­horší one­moc­nění jste pro­dě­lali v po­sled­ních letech? Vět­ši­nou to bude jen na­chla­zení, pří­padně chřipka a to je všechno. Nikdo z nás ne­pře­mýšlí: Dneska můžu dostat bak­te­ri­ální in­fekci, která mě zabije. Nikdo.

Mo­derní me­di­cína a plošné oč­ko­vací pro­gramy nás ochrá­nily tak do­ko­nale, že hrozby na­ho­dilé smrti zcela zmi­zely ze se­znamu po­ten­ci­ál­ních hrozeb. A právě proto od­mí­tači oč­ko­vání jen vzkvé­tají. Nevidí oči­vidná a fa­tální rizika nemocí, které jsme eli­mi­no­vali oč­ko­vá­ním, v jejich hle­dáčku zů­staly jen po­ví­dačky, když se stane něco ne­če­ka­ného v jednom pří­padě z mi­li­onu. V tomto pro­středí se pak můžou při­ži­vo­vat pro­hnilé krysy jako Andrew Wa­ke­field, který si z prstu vy­cu­cal spo­jení MMR vak­cíny s au­tis­mem. Jeho pod­vodná studie byla mno­ho­krát vy­vrá­cena, ale de­struk­tivní mem au­tismu pře­žívá díky stra­chu a kon­spi­rač­ním fa­na­ti­kům, je­jichž hlas se na in­ter­netu nese daleko, lidé od­mí­tají oč­ko­vat a cho­roby, které vní­máme jako ar­chaické, se vra­cejí na scénu. Podle Svě­tové zdra­vot­nické or­ga­ni­zace právě od­mí­tači oč­ko­vání před­sta­vují jedno z deseti nej­vět­ších zdra­vot­ních hrozeb.

Tak jo, od­mít­něte oč­ko­vat své dítě. Na­ko­nec přece můžete mít pravdu, ale taky můžete na­pl­nit jednu malou rakvičku.


  1. Až na vý­jimky. Je vidět, že lo­kální výskyt je na­to­lik ne­če­kaný, že se o něm píše v tisku.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz