k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Cyklistická obrna

3. 9. 2019 — k47

Vy­ra­zil jsem na kolo s touhou projet ma­xi­mální rych­lostí jedním spe­ci­fic­kým úsekem. Cestou mi došlo, že je to dost daleko a radši to otočil. Pak to ale byla zas moc krátká cesta a tak jsem přidal pár vy­rov­ná­va­cích smyček. Ve vý­sledku 50 ki­lo­me­trů, ke konci jsem spek­ta­ku­lárně pře­pá­lil a po­sled­ních šest do­kul­hal do Cely. Při­pa­dal jsem si dobře, ale o dvě hodiny poz­ději jsem už spal. Per­fektní den. Per­fektní cesta.

Po pro­bu­zení jsem se dočetl o cyc­list's palsy (česky možná cyk­lis­tická obrna), což už tak per­fektní nebylo. Jak tu už za­znělo, při delší jízdě mě často prsty na rukách a právě to může být první symptom pro­blému, který je způ­so­bený na­ta­že­ním, kom­presí nebo po­ni­če­ním nervu jako dů­sle­dek dlou­hého držení ří­dí­tek v určité poloze.

Od en­cy­klo­pe­dické de­fi­nice se liším jen tím, že mě nebrní prs­te­ní­ček a ma­lí­ček, ale uka­zo­vá­ček a pro­střed­ní­ček. Jiný nerv, ale stejný pro­blém. A nej­lepší na tom je, že ná­sled­kem může být trvalá pa­ra­lýza. Takže teď jako sta­tis­tický hy­po­chondr budu chvíli řešit tuto ma­lič­kost. Sta­čilo mi to jednou pře­číst, aby mi při­pa­dalo, že v prstem ztrá­cím cit a za­čí­nají být ochr­nuté.

Ale podle všeho by měly stačit ru­ka­vice a gripy s vy­cpáv­kami.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz