k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

Obrázky prozradí, kdy spíte

13. 4. 2019 — k47 (♪)

Pro­vedl jsem malý ex­pe­ri­ment: Vybral jsem ná­hodný český blog ob­sa­hu­jící velké množ­ství ob­rázků, všechny je po­sta­ho­val a zkou­šel zjis­tit, co všechno z nich můžu zjis­tit (trochu ne­o­hra­baná fráze, ale nemám čas na nic lep­šího).

Ne­mu­sel za­chá­zet nijak daleko, a stu­do­vat exif nebo cha­rak­te­ris­tické vady foťáku, který snímky po­ří­dil, abych zjis­til jednu věc: autor(ka) má velice ne­pra­vi­delný spán­kový režim.

Server dobu po­slední změny sou­boru vy­staví jako Last-Modified hla­vičku. Po­slední změna může být čas po­ří­zení fotky, její po­slední úprava nebo v pří­padě ná­hledu jeho vy­ge­ne­ro­vání. U všech těchto aktů autor(ka) musel(a) být vzhůru.

Pokud jsou tyto před­po­klady prav­divé a mám do­sta­tečné množ­ství po­zo­ro­vání, můžu to vynést do grafu.

| 5 --------1            |
|121 --------    1   1   |
|2   1--------11     1   |
| 1 1 12--------         |
|  11   --------        1|
|      1--------      1 1|
|1      --------1 1  1 1 |
|-------11 12     1      |
|   -------1          111|
| 1  32-------           |
|1  2  -------      1    |
|    1121     1 -------- |
| ------- 1      1   1   |
|1-------            1   |
|1 -------             1 |
|  12-------             |
|     11-------     1    |
|  1------- 1      111   |
|1-------1             1 |
|  1-------              |
|    -------             |
|     2-------           |
|      -------       1   |
| 1    -------          1|
|  1   -------          1|
|  1  1-------        1  |
|    2 -------     1     |

Každý řádek re­pre­zen­tuje jeden týden, každý slou­pec je jedna hodiny a čísla jsou počet ob­rázků v hodině a týdnu. Po­mlč­kami jsem se snažil vy­zna­čit blok aspoň osmi hodin ne­ak­ti­vity, kdy by autor(ka) mohl(a) spát a je vidět, že časy létají o hodiny do­předu a vzad. Není v nich žádný před­ví­da­telný režim nebo pra­vi­delný rytmus.

Teď můžeme začít divoce spe­ku­lo­vat, jaký je důvod této spán­kové ne­sta­bi­lity…


+1: Před lety jsem udělal úplně to samé – pro­gram, který vi­zu­a­li­zuje spán­kový režim z tweetů. Ale to bylo v době, kdy twit­ter měl po­u­ži­telné API a člověk ne­mu­sel obě­to­vat pr­vo­ro­ze­ného syna Jacku Dor­seymu. Dneska ten pro­gram už ne­fun­guje.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz