k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Nuda & povídky

19. 4. 2019 — k47

Není úplně jed­no­du­ché snažit se něco napsat každý den, když nemám co říct & můj život je k uzou­fání nudný. Vět­šinu času se krčím v přítmí cely a čekám na konec dnů, jako v pa­de­sá­tých letech, kdy celý svět žil ve stínu ja­der­ného ho­lo­kaustu. Takové ži­votní uspo­řá­dání není příliš bohaté na zá­bavné his­torky nebo zá­sadní ži­votní pravdy a tak velká část článků jsou vpod­statě vy­cpávky (tento ne­vy­jí­maje). Jediné zpes­t­ření/zdroj po­tě­šení před­sta­vuje kolo a jízda co nej­větší rych­lostí. Ale i to není ma­te­riál pro při­taž­livé vy­klá­dání. Vět­ši­nou se to dá shr­nout slovy: Ně­ko­lik dnů jezdím v kuse, pak mě začnou bolet nohy a na pár dnů pře­stanu. Nic příliš za­jí­ma­vého pro čte­náře/po­zo­ro­va­tele, kteří mi nevidí do mozkovny. Jde o tu nej­lepší čin­nost, ale i tak ne­stojí za nic.

Místo něčeho hod­not­ného nebo pří­nos­ného tu máte ně­ko­lik mincí v různém stádiu zne­čiš­tění.

Jinak jsem taky začal psát kostru po­vídky V docích o tech­no­party ve světě, který se blíží svému po­sled­nímu dechu. Teď musím zmizet na pár dnů & doufám, že kuráž psát zů­stane i po ná­vratu.


+1: tenhle chlap

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz