k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

NSAID

4. 11. 2019 — k47

Léky, léky, léky, je to za­jí­mavá věc. Re­klamy pro­pa­gují zá­zračné masti, které utlumí bolest a vrátí člo­věka zpátky do života, ale když se po­dí­váte na jejich slo­žení, vždy jde buď o ibupro­fen nebo diklo­fe­nak spa­da­jící do ka­te­go­rie NSAID neboli neste­ro­id­ních pro­ti­zá­nět­li­vých léků. Ne­zá­leží na vý­robci, jde o stej­nou účin­nou látku, kterou po­ly­káme nebo si ji mažeme na kůži, liší se jen barva obalu, míra kla­ma­vosti re­klamy a cena.

Když mi ne­dávno tělo při­po­mnělo, že je jen prach, který se chce v prach ob­rá­tit dřív, než by se mi líbilo, snažil jsem se ho pře­mlu­vit s pomocí všech NSAID, které se válely v Cele, ibupro­fenu a diklo­fe­naku volně k do­stání bez před­pisu.

Pak, když pa­ra­ly­tická bolest ustou­pila, a já mohl zas chodit a stát, jsem dělal co ob­vykle: Vlezl na wi­ki­pe­dii a začal číst o NSAID. Za­jí­mavé je, že téměř žádný z nich není nový lék, roz­hodně ne kla­sická dvo­jice zá­chra­nářů od bo­lesti I&D. Velká vět­šina jich byla vy­na­le­zena a pa­ten­to­vána v še­de­sá­tých nebo se­dm­de­sá­tých letech: diklo­fe­nak pa­ten­to­ván v roce 1965, ibupro­fen ob­je­ven v roce 1961, As­pi­rin dostal jméno v roce 1899, víc jak sto let zpátky. Stěží jde o něco nového, když ne­po­čí­tám re­klamu.

Jde o pro­vě­řené dříče, které fun­gují. Pro­vě­řené taky z druhé strany. Dobře známe jejich ve­d­lejší účinky a ty nejsou úplně tri­vi­ální: vředy, one­moc­nění ledvin, in­farkt. U lidí se sr­deč­ním se­lhá­ním diklo­fe­nak zdvoj­ná­sobí riziko smrti. Jako ob­vykle nic není za­darmo + nej­horší to bude pro lidi, kteří berou NSAID dlou­ho­době.

Teď nějak nevím, co jsem za­mýš­lel jako pointu to­ho­hle článku. Snad možná to, že když si můžete vybrat z ně­ko­lika va­ri­ant léků, berte tu nej­lev­nější, když všechny ob­sa­hují stej­nou účin­nou látku. Nebude v tom rozdíl.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz