k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Náhodná fotka #3 (na památku zimy)

25. 2. 2019 — k47

Na pa­mátku zimy.

Mám tu pár fotek zim­ního pro­středí & vypadá to, že je vzhle­dem k sou­čas­ným kli­ma­tic­kým po­mě­rům nej­spíš ně­ja­kou dobu ne­vy­u­žiju jako ilu­strační snímky. Sou­čas­nými poměry myslím jednak pří­jemně teplé počasí (ide­ální pro cyk­lis­tiku), které ještě ně­ja­kou dobu vydrží & druhak pak sa­mo­zřejmě glo­bální otep­lo­vání. Mys­líte, že se jako lidský druh semkneme a ome­zíme pro­dukci skle­ní­ko­vých plynů o 5% každý rok po­čí­naje 2020? Jo, ani ná­ho­dou. Jako ob­vykle bude mít větší roz­ho­do­vací sílu cham­ti­vost špiček ekon-pol le­dovce pod­po­řená se­bekla­mem, že to zatím není tak špatné, tak to přece nějak musíme pře­čkat. A pak na­jed­nou bude svět v pla­me­nech a bude pozdě. Je to zvláštní před­stava, že my za našich životů se sta­neme svědky glo­bál­ního eko­lo­gic­kého ko­lapsu a hro­mad­ného vy­mí­rání.

(Ale ne­bojte, až bude nej­hůře, jako první sníme mi­li­ar­dáře a po nich mi­li­o­náře. Měli jste pro­středky něco změnit, ale ne­u­dě­lali jste nic a proto pů­jdete do guláše.)


+1: Je čas na paniku.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz