k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Náhodná fotka #11 (SD karta)

30. 3. 2019 — k47

Jak vypadá vnitřek SD karty? Nijak zvlášť za­jí­mavě. Měl jsem jich tu pár roz­bi­tých & tak jsem se musel po­dí­vat. Na nalevo je stará a dis­po­nuje ka­pa­ci­tou 16GB. Ta na­pravo, která umřela ne­dávno, pobere 32GB dat na ploše pou­hých 15x10mm s tloušť­kou menší než jeden mi­li­metr a stojí jen pár šupů.

Je fas­ci­nu­jící jak je všechno ne­u­vě­ři­telně levné, když nemáte v hle­dáčku top end, za který se platí pré­mium. (Ne­mlu­vil tu někdo o 1TB mi­k­roSD kartě? I tu si můžete koupit.) V tomto světle je ko­mické, když se různé va­ri­anty jed­noho te­le­fonu liší jen ka­pa­ci­tou paměti a pří­pla­tek za extra flash – tedy nej­spíš nej­lev­nější část pří­stroje – je ne­ú­měrně vysoký.

Jinak pokud byste z ně­ja­kých důvodů po­tře­bo­vali pře­su­nou vpravdě gi­gan­tické množ­ství dat, kom­bi­nace kon­tej­ner+ná­kladní loď je stále ne­pře­ko­na­telná. Do kon­tej­neru o délce 40 stop se vejde 450 mi­li­onů vnitřků SD karet o cel­kové ka­pa­citě 14400 pe­ta­bajtů a pokud loď pluje deset dnů, pak to od­po­vídá rych­losti 16TB/s, tedy asi tolik co nej­rych­lejší transatlan­tický op­tický kabel MAREA. Pokud vám to při­padá málo, na nej­větší do­pravní loď se vejde 10700 ta­ko­vých kon­tej­nerů a to da­to­vou rych­lost značně navýší.


+1: Kabel MAREA patří z po­lo­viny micro­softu a fa­ce­booku. To je další pří­klad toho, jak si tech­no­lo­gičtí gi­ganti staví vlastní síť a in­frastrut­kuru zcela od­dě­le­nou od ote­vře­ného in­ter­netu, jehož význam klesá.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz