k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Nepřátelská architektura

25. 7. 2019 — k47 (♪)

Pojem dneš­ního dne je ne­přá­tel­ská ar­chi­tek­tura. Jde o tech­niky návrhu ve­řej­ného pro­storu, které se snaží od­ra­dit určité cho­vání. Patří mezi ně krátké la­vičky s opě­ra­dly na kte­rých se nedá spát, bodáky na zemi na kte­rých se nedá spát a další ná­strahy zne­pří­jem­ňu­jící již tak dost ne­pří­jemný život bez­do­movců. Má to v sobě per­verzní se­bestřed­nost a NIMBY syn­drom. Pro­blému bez­do­mo­vec­tví to nijak ne­po­může, jen to ne­žá­doucí vy­ex­pe­duje jinam, kde nám ne­bu­dou ne­u­stále při­po­mí­nat nut­nost sys­te­ma­tické změny a ko­lek­tivní so­li­da­rity.

Smr­duté van­d­ráky nikdo nemá rád, nejsou dobří pro byznys.

Můžeme se na to také dívat jako další z mnoha útoků na ve­řejný pro­stor. Ten různě ve světě dosáhl fi­nální stádia, kdy žádný ne­e­xis­tuje a to nej­lepší, co se mu blíží, je ná­kupní stře­disko pod do­hle­dem ochranky.

Ne­dávno jsem četl článek o vy­tla­čo­vání ve­řej­ného pro­storu v Tokyu, které začalo po stu­dent­ských pro­tes­tech 1969 (nejsou to ty, které zmi­ňo­val Mu­ra­kami v Nor­ském Dřevu?). Je to ne­ve­selý proces, který město vy­ku­chá ze­vnitř a za­ne­chá ho mrtvé. Z ulic se stanou pouhé ko­ri­dory pře­pra­vu­jící kon­zu­menty do a z ob­chodů, kde se nemůže stát nic za­jí­ma­vého. Žádný ve­řejný život, žádná ko­mu­nita.

Začal jsem pře­mýš­let, jestli vím o pří­kla­dech ne­přá­tel­ského ur­ba­nismu v Praze, ale nic si ne­vy­ba­vuji. Roz­hodně to není před Hlav­ním, tam bez­do­movci po­spá­vají na každé svě­tové straně. Z budovy ná­draží jsou ne­mi­lo­srdně vy­tla­čo­váni rváči ze Secu­ri­tas (té mj. patří i ten Pin­ker­ton pro­sla­vený žol­dác­kou sa­bo­táží odborů). Když už, tak nej­spíš budou před kan­ce­lář­skými kra­bi­cemi ze skla. I když možná ani to ne. Kdysi, když jsem si chtěl dát šlo­fíka na la­vičce před jednou z nich (dlouhé vy­prá­vění), už mě vy­há­něl bachař z kan­ce­láří a ne­po­tře­bo­val k tomu fan­ta­zii sa­dis­tic­kého ar­chi­tekta.

Musím se příště dívat těma správ­nýma očima.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz