k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Nemoci

19. 3. 2019 — k47

Jeden z be­ne­fitů kon­taktu s dětmi – ať už jsou vaše, jde o te­e­nagery, kteří vás budili zvo­ně­ním a teď jsou svá­zaní ve sklepě, nebo se sna­žíte vy­jed­nat vý­kupné a rodiče místo peněz smlou­vají, jako dlouho jejich po­tomka můžete držet jako ru­kojmí, že si zrovna na­plá­no­vali do­vo­le­nou – je gi­gan­tické množ­ství chorob, které na vás pře­ne­sou. Na­chla­zení je způ­so­beno dvěma stov­kami růz­ných virů a při­padá mi, že jsem za po­slední tři dny chytil úplně všechny. Taky jsem dostal chřipku, ptačí chřipku, pra­sečí chřipku, koň­skou chřipku, dávivý kašel, černý kašel, bílý kašel, mor, pra­sečí mor, mor sobů, mor morčat, zá­pa­do­nil­skou ho­rečku, vý­cho­do­nil­skou ho­rečku, ty pa­ra­zi­tické červy, kteří se vám za­vr­tají do svalů a musíte je pomalu na­mo­tá­vat na zá­palku, pravé ne­što­vice, které byly oč­ko­vá­ním vy­hu­beny v roce 1980, a ještě ně­ko­lik zcela fik­tiv­ních nemocí, které vzešly v exis­tenci, jen proto aby mě mohly in­fi­ko­vat.

A přitom to vypadá, že cyk­lóna, která bi­čo­vala lesy v okolí Cely, ustává. Když jsem se ráno po­dí­val na před­po­věď počasí a rych­lost větru byla jen 3 km/h, málem jsem se roz­pla­kal. Ko­nečně. Po­slední týdny se snažím jezdit na kole v tom hroz­ném větru a teď, když se ko­nečně orkán chystá spát, mě do­stane ne­ko­nečná baráž dět­ských chorob.

Tato ak­tu­a­li­zace byla opož­děna z důvodu ex­ploze.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz