k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Nikdo z těchto lidí neexistuje

15. 2. 2019 (aktualizováno 21. 2.) — k47

Nikdo z těchto lidí ne­e­xis­tuje, jde o fo­to­re­a­lis­tické por­tréty ge­ne­ro­vané AI pro­gra­mem. Ob­novte stránku, po­každé do­sta­nete uni­kátní tvář další ne­e­xis­tu­jící by­tosti. S ně­kte­rými je něco v ne­po­řádku, působí ně­ja­kým způ­so­bem divně, ale velkou část není možné roz­po­znat od re­a­lity. Dejte si ji do pro­filu, za­čněte žít s novou iden­ti­tou.

Vy­u­žití se nabízí pro boty a sock puppet účty na soc-netech. Nebude nutné vy­krá­dat fotky mo­de­lek z in­stagramu, je­jichž zdroj je možné do­hle­dat a po­tvr­dit, že jde o boty. Spa­m­meři a pod­vod­níci si můžou vy­ge­ne­ro­vat milion mo­de­lek a ba­ri­éra mezi re­ál­ným a vir­tu­ál­ním se dál pomalu smývá.

Čemu můžeme věřit dnes? A čemu zítra? Bude toho čím dál tím méně.


+1: Už tam budem!

+2: AI začalo s di­srupcí anime

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz