k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Mrtvý baron

16. 1. 2019 — k47

V ná­vaz­nosti na vče­rejší pří­spě­vek: Četl jsem o vze­stupu a pádu prv­ního vůdce dro­go­vého kar­telu Pablo Esco­bara. Jeho po­slední fotka ho za­chy­cuje krátce potom, co byl na­le­zen a zabit členy pá­t­rací čety, kteří nad ním klečí a pózují. Tento snímek se mi zjevil ve snu, jen místo Esco­bara na střeš­ních taš­kách ležel Zuck. Nebo █████. Nebo každý z nej­bo­hat­ších 62 lidí, kteří mají větší ma­je­tek než nej­chud­ších 3500000000 lidí. Pod­vě­domí se nej­spíš snaží říct něco o nut­nosti re­vo­luce.

Na ve­d­lejší notu dva tweety od nej­lep­šího zdroje ko­mu­nis­tické pro­pa­gandy na in­ter­netu

It's mind blowing to me that there are bil­li­o­naires con­t­rol­ling hun­dreds of thou­sands of employees, who work most of their waking hours for them on po­verty wages, and yet the bil­li­o­naires still wake up every day with zero fear that the gu­illo­tine is coming.

We should do a Go­Fun­dMe to build a gu­illo­tine out­side the Amazon he­adquar­ters.

A s tím radši skon­čím.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz