k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Bolí mě mozek

9. 1. 2019 — k47

Dneska jsem se snažil napsat jeden parser, ale vůbec jsem s tím ne­po­hnul. Jednak tam šlo o nějaké divné in­kan­tace a druhak nevím nic o par­se­rech. Spo­lé­hat se na mlhavé a zpola za­po­me­nuté zna­losti je gambit s frustrací. Po ně­ko­lika ho­di­nách, kdy se opa­ko­val ten stejný scénář – úspěch se zdál být na dosah, ale pak se ob­je­vila další kom­pli­kace a bylo jasné, že stále nic ne­fun­guje, jak by mělo – mě bolí mozek.

Na­ko­nec všechno spra­vil rychlý hack s re­gu­lár­ními výrazy, jako ob­vykle.

+1: V po­slední době vedu hojnou ko­re­spon­denci s po­sky­to­va­te­lem in­ter­netu, jehož služby spíš ne­fun­gují, než aby fun­go­valy. V jenom mailu, kde vy­svět­lo­val, že za vý­padky stojí útok padla kou­zelná fráze „DDoS je válka“. Všichni se jen sna­žíme přežít v bo­jišti glo­bální sítě.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz