k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Evgeny Morozov

29. 11. 2019 — k47

Po­zorní čte­náři jsou si jistě vědomi, že tu opa­ko­vaně za­znívá, často v po­znám­kách pod čarou, jedno kon­krétní jméno – Evgeny Mo­rozov. Je to pů­vo­dem Bě­lo­ruský ba­da­tel a autor, který stu­duje spo­le­čen­ské a po­li­tické dopady tech­no­lo­gie. Na tu ne­hledí rů­žo­vými brý­lemi a často se jen pro­ře­zává ide­o­lo­gic­kým vý­stu­pem si­li­con valley. Po­stupně si uvě­do­mil, že sle­do­vat vliv tech­no­lo­gie ne­stačí a musí jí hlou­běji – do po­li­tiky a eko­no­miky – a ana­ly­ticky za­ú­to­čit na pro­blém přímo u kořeně – ka­pi­ta­lismu.

Do kon­taktu s jeho tvor­bou jsem se, z důvodů již ztra­ce­ných his­to­rii, dostal někdy v roce 2013 a od té doby ho ne­pře­tr­žitě sle­duji. Do­konce jsem si koupil i jeho dvě knihy The Net De­lusionTo Save Eve­ry­thing, Click Here, tak velký na mě měl vliv.

Pokud se chcete do­zvě­dět co a jak, tady máte seznam ně­kte­rých článků a před­ná­šek. Začíná to těmi nej­star­šími a po­kra­čuje do sou­čas­nosti.


+1: Ve zvláštní schodě udá­lostí se pa­prsky zkří­žily a Mo­rozov se vy­já­d­řil k Aralu Bal­ka­novi (toho jsem v jednu chvíli také sle­do­val, ale on je jeden z těch lidí, kteří na twit­teru ne­u­stále spa­mují & proto pu­to­val do koše) a nebyl z něho příliš nadšen. Balkan straní s uto­pic­kými ka­pi­ta­listy naivně věřící, že jakási mý­tická forma ka­pi­ta­lismu s lid­skou tváří nás může zbavit (di­gi­tál­ního) im­pe­ri­a­lismu a vy­ko­řis­ťo­vání – názor, který Mo­rozov ne­sdílí.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz