k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Master of Orion 2

22. 9. 2019 — k47

Dneska jsem chtěl napsat něco extra odu­šev­ně­lého, ale vět­šinu noci jsem zabil hraním Master of Orion 2. Vy­lo­vil jsem CD při­lo­žené k Levelu číslo 68 někdy z roku 2000, při­po­jil za­prá­če­nou DVD me­cha­niku do PC, na­in­sta­lo­val 32-bitové Wine a po ně­ko­lika letech se zase vrátil do ga­la­xie te­ro­ri­zo­vané útoky z An­ta­resu. Musím říct, že to je pořád dobrá hra. Přesto má určité ob­lasti, ve kte­rých by mohla být vy­lep­šena a určitá pra­vi­dla by za­slou­žila lepší vy­ba­lan­co­vání.

Na­padlo mě na chvíli a ne příliš vážně, že možná, jen možná, bych mohl začít s open source klonem MOO2 v duchu VCMI nebo Ope­nA­poc. Před lety nějaký od­váž­li­vec rozjel pro­jekt Ope­n­MOO2, ale už pár roků se v něm nic neděje. Můžeme ho pro­hlá­sit za de­fi­ni­tivně mrtvý. Možná teď nastal čas na další pokus a ten­to­krát po­řádně. Mám určité nápady, jak správně vy­ře­šit roz­ši­ři­tel­nost a mo­di­fi­ko­va­tel­nost. Navíc bych se vůbec ne­zdr­žo­val gra­fi­kou, cílem by bylo jen re­im­ple­men­to­vat pra­vi­dla hry v kom­bi­naci s ru­di­men­tál­ním roz­hra­ním. Velice rád bych zíral do ascii artu, který se chová jako staré dobré MOO2.

Tak tohle teď bude myš­lenka, jež mě bude ně­ja­kou dobu pro­ná­sle­do­vat, než ji nadobro hodím k ledu. Jako všechny ostatní…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz