k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Stvořil jsem monstrum

3. 1. 2019 — k47

Rok 2-19 začnu pe­si­mis­ticky. Proč vlastně píšu tenhle web? Každý den už skoro dva roky. Nějak mi v po­sled­ních dnech do­chází šťáva. V za­čát­cích ope­race as­cii­blog jsem vždy měl do­psáno do půl­noci a ve frontě sedělo ně­ko­lik dal­ších textů při­pra­ve­ných k od­pá­lení. Pak fronta zmi­zela a psal jsem ze dne na den, stále do sklonku dne. Pak jsem pro­dlou­žil po­my­sl­nou uzá­věrku přes půlnoc, ale jen když jsem byl stále vzhůru. Pak jsem začal vy­ne­chá­vat a někdy do­pl­ňo­val dny až ná­sle­du­jící ráno. Teď mám běžně zpož­dění jeden až dva dny. Stvo­řil jsem mon­strum, které mě ovládlo, ale nemám sílu ho zabít. Když vy­ne­chám jednou, vy­ne­chám na­po­řád.

Jedním z důvodů může být ne­vy­hnu­telný proces zvy­šo­vání nároků. K47čku jsem začal jako ne­zá­vaz­nou zábavu, ale pak se do­sta­vilo něco jako per­fek­ci­o­nis­mus a na­jed­nou se mi v hlavě za­vr­tal pocit, že nic není dost dobré. To vedlo k po­stup­nému zpo­ma­lo­vání ak­tu­a­li­zací až na tempo jednou za měsíc. Funk­ci­o­nálně.cz začalo ve stej­ném duchu a proces se opa­ko­val. Na­jed­nou nic nebylo dost dobré. Proto jsem ote­vřel novou frontu 0xDE­AD­BEEF jako funk­ci­o­nálně lite, kam můžu sypat, co chci a ne­cí­tím po­vin­nost pod­lé­hat ja­kým­koli ná­ro­kům. Stejně tak jsem začal s as­cii­blo­gem jako něčím malým a po­ho­to­vým, kde se sám nebudu tak soudit. Ale teď se to zase opa­kuje – ne­cí­tím, že ná­hodná zvo­lání spl­ňují mustr, cítím, že to chce víc, i když je nad slunce jasné, že tuhle kva­litu skoro nic zdej­šího ne­spl­ňuje. Často něco napíšu (třeba tohle) a hned si říkám, jak něco tak ne­u­vě­ři­telně nud­ného může někdo číst.

Píše se rok 2019 a takový je stav bažiny jménem k47cz. Co dál? Zabít bestii nebo ji jen zmr­za­čit a vy­sek­nout 30% mozku? Možná že motto k47čky by nemělo být každý den dokud se vám to ne­začne líbit, ale každý den dokud se mi to ne­začne líbit.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz