k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Meritokracie

22. 3. 2019 — k47 (♪)

ne­dáv­ným člán­kem o so­ci­ální spra­ve­dl­nosti jako re­klamě sou­visí me­ri­to­kra­cie. Ta je ústřed­ním mýtem si­li­con valley a obecně všech, kteří se na­chá­zejí nahoře – myš­lenka, že úspěch je za­slou­žený a když je člověk úspěšný, musel si to za­slou­žit tvrdou prací a osob­ními kva­li­tami. Lidé mají sklon věřit, že svět je spra­ved­livý, a když na tom jsou dobře, me­ri­to­kra­cie je to o tolik při­taž­li­vější ideou. Jde o pouhý mýtus, způsob jak se obelhat, vy­svět­lit své výhody jako jako za­slou­žené, popřít roli náhody a za­kon­zer­vo­vat status quo.

Uka­zuje se ale, že pouhá myš­lenka me­ri­to­kra­cie dělá lidi méně lid­skými a sebe-kri­tic­kými, a činí je více kru­tými, ne­spra­ved­li­vými, so­bec­kými. Ře­tě­zec úvah je zhruba ná­sle­du­jící: Když něco mám, za­slou­žil jsem si to, pro­tože jsem vý­ji­mečný, a pro­tože jsem vý­ji­mečný, za­slou­žím si víc, ostatní ať si trhnou. Když přijmu toho vy­svět­lení světa, začnu být to­le­rant­nější k ne­rov­nosti a ne­spra­ved­li­vos­tem. Přece jen každý má to, co si za­slouží.

Uká­zalo se, že ve fir­mách a kor­po­ra­cích, které při­jaly tuto ide­o­lo­gii jako klí­čo­vou, ma­na­žeři při­dě­lo­vali větší odměny mužům na úkor žen s iden­tic­kým ohod­no­ce­ním. Je to proto, že ma­na­žer pře­svěd­čený o svých za­slou­že­ných kva­li­tách, nemá sklony stu­do­vat vlastní cho­vání pro symptomy před­po­ja­tosti. Takové spo­leč­nosti prav­dě­po­dobně ne­bu­dou hlu­boce oddané myš­len­kám so­ci­ální spra­ve­dl­nosti, když pod­po­rují myš­lenky, které vedou za­měst­nance jednat dis­kri­mi­načně a to­le­ro­vat ne­rov­nost.

Me­ri­to­cra­cie není jen mylná. Me­ri­to­cra­cie ak­tivně škodí.

+1: Když je někdo bohatý, pak musí mít zá­sluhy. Touto op­ti­kou na sebe můžou bohatí na­hlí­žet jako na ve všech ohle­dech lepší je­dince. To plodí si­tu­ace, kdy se mi­li­ar­dáři cítí, že mají au­to­ritu mluvit do ob­lastí, kterým ne­ro­zumí a vý­sled­kem jsou všichni tihle Mus­kové, Bez­o­sovéZuc­kové.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz