k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Medium

20. 12. 2019 — k47

Medium je jeden z té zvláštní ka­te­go­rie webů, které fun­gují lépe s vy­pnu­tým ja­vascrip­tem než se za­pnu­tým. Bez něj zmizí otravné prvky, které se vás snaží udržet na plat­formě, po­po­str­kují vás, abyste se re­gis­tro­vali, na­in­sta­lo­vali mo­bilní apli­kaci (proč je tohle po­třeba pro starý dobrý blog?), za­pnuli no­ti­fi­kace, při­hlá­sili se k news­let­teru, od­sou­hla­sili, že si s každou in­for­mací o vás můžou vytřít pozadí. Všechno tohle se bez ja­vascriptu vypaří a vám zů­stane jen text na ob­ra­zovce, přesně to, co chcete od samého za­čátku, jen pří­le­ži­tost si pře­číst ten za­tra­cený článek bez vy­ru­šo­vání a snahy ma­xi­ma­li­zo­vat en­gejdžment. Dost možná, že medium ně­které z vy­jme­no­va­ných otrav­ností nedělá, nevím, mám tam vy­pnutý ja­vascript & tak jdou mimo mě.

Vět­ši­nou.

Jed­ni­nou vý­jimku před­sta­vují vý­vo­jář­ské blogy, kterým medium po­skytlo úto­čiště a hi-tech sme­tánka to z ně­ja­kého důvodu při­jala bez rem­cání. U nich na­rá­žím na zá­sadní bi­zar­nost: Medium neumí samo zvý­raz­nit syn­taxi ukázek zdro­jáků a proto jsou všechny ja­vascrip­tem vlo­ženy z gi­thubu. Ro­zumně zvý­raz­ňo­vat syn­taxi bez JS není zas tak velký pro­blém a proto mě zaráží, že jediná sorta lidí, kteřá by se mohla za­jí­mat o svět bez JS & zá­ro­veň prahnout po jed­no­du­chosti a ele­ganci, se uchy­luje k ta­ko­vému bazmeku, kdy slepí mnoho růz­ných částí, které by neměly být třeba pro zís­kání tri­vi­ální funk­ci­o­na­lity.


+1: Mi­mo­cho­dem, po­lo­vina symptomů mo­der­ního webu z to­ho­hle článku zmizí, když za­pnete ad­blocker a vy­pnete ja­vascript. Pa­de­sát pro­cent in­ter­netu se stane ne­po­u­ži­tel­ným, to je pravda, ale ta po­lo­vina, která pře­žije, se dá aspoň nějak po­u­ží­vat.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz