k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Mediální masakr

6. 6. 2019 — k47

Oka­mžik, ve kterém se právě na­chá­zíme, je fas­ci­nu­jící. Masakr Babiše jede v plném proudu, me­di­ální baráž vy­tr­vale po­kra­čuje a v no­vi­nách je o něm a/nebo o de­mon­stra­cích proti němu každý druhý článek. Hla­voun ko­mu­nis­tické strany si musel vy­mys­let ab­surdní a idi­o­tic­kou fab­ri­kaci o návrhu zákona o volbě no­vi­nářů, aby se bokem dostal do ti­tulků. Nebo jde o manévr ve snaze odvést po­zor­nost od me­di­ální ka­no­nády? (Kon­tex­tová vo­dítka jako na­ča­so­vání jsou stejně dů­le­žitá jako obsah sdě­lení.) Jsou to pa­ra­no­idní časy, pro ně­které z nás víc než pro jiné.

Na již páté de­mon­straci se sešlo 120000 lidí

Za­jí­mavé jsou babiho výroky – audit byl nejdříve útokem na Česko, pak byli au­di­toři na­jed­nou ne­kom­pe­tentní. Že by ne­pří­tel by sil­něj­ším a slab­ším zá­ro­veň?. Nově přidal pro­hlá­šení, že v mi­nu­lých letech a s jinou po­li­tic­kou gar­ni­tu­rou u kor­mi­dla Re­pub­lika přišla o 35 giga, jako kdyby to mělo ně­ja­kou váhu pro jeho případ. Nejde víc než o kla­sický wha­ta­bou­tis­mus – jiní udě­lali něco hor­šího & proto jsou moje hříchy v na­pros­tém po­řádku – do­ve­dený k do­ko­na­losti pro­pa­gan­dou So­vět­ského svazu, kde místo toho, aby při­znali vlastní pro­blémy nebo pro­hřešky, upo­zor­ňo­vali na všechno špatné na Západ od že­lezné opony. Takhle třeba po­stu­po­vali při ozná­mení čer­no­byl­ské ha­vá­rie – první hlá­šení opož­děné o dva dny trvalo dvacet vteřin a tis­ková agen­tura pak začala roz­pitvá­vat Three Mile Island.

Z babiho wha­ta­bou­tismu je cítit drobná, ale zá­sadní změna ré­to­riky – vina už není ne­mys­li­telná, stra­te­gie nic jsem ne­u­dě­lal ne­vy­drží, začíná se při­pra­vo­vat se na pád.

Moje in­ter­pre­tace faktů může mít nějaké trh­liny. Ne­po­slou­chám žádné pro­jevy nebo debaty přímo, stejně jako žádné české pořady, to by mě zabilo, všechno mám z re­portů o nich.

Kolem všeho se za­čí­nají točit hoaxy a proto-kon­spi­race. Jedním z nich je, že de­mon­stranti jsou za­pla­cení a do­stali zpá­teční lístek, oběd zdarma a ti­sí­covku navrch. To je ne­smysl, a kdyby nebyl tak kde je ta moje svíč­ková a litr na ruku? Navíc na transpa­rent­ním účtu mi­li­onu jsou vidět výdaje něco přes mega, za které by si kou­pili jen pár stovek fi­gu­rantů. Kon­spi­rá­tor na to ne­ko­he­rentně od­po­vě­děl, že to může z ně­ja­kého důvodu platit Člověk v tísni.

Krásné v tomto kon­textu je, že přesně tohle dělala SPD – strana, která v ho­a­xech, fake news, kon­spi­ra­cích a vše­o­bec­ném ší­len­ství jede ve velkém a jejíž různí čle­nové se ohá­nějí So­ro­šem a dal­šími stí­no­vými fi­gu­rami, které všechno or­ga­ni­zují – svá­žela lidi zdarma z celé re­pub­liky na svůj hap­pe­ning a do­konce je vy­ba­vila vlaj­kami. Ta ironie je de­li­kátní.

Jak padlo na za­čátku – fas­ci­nu­jící oka­mžik, i když ne nutně v dobrém.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz