k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Horko & hmyz

2. 6. 2019 — k47

Začíná ta část roku, kdy přes den bude pa­no­vat ne­sne­si­telné asfalt-roz­pouš­tě­jící vedro, které pro­mění Celu ve výheň re­ak­toru zcela ne­slu­či­tel­nou s ži­vo­tem. Veš­kerá exis­tence se posune co nej­hlou­běji do nocí, kdy do­ko­řán ote­vře­nými okny do pro­storu proudí chladný černý vzduch a s ním se budou valit i armády brouků, hmyzu a komárů. Pravda, je to jen stěží ide­ální si­tu­ace, stále však lepší než si nechat pomalu vařit vnitřní orgány dokud se ne­změní na ro­so­lo­vi­tou kaši a navíc to po­sky­tuje ne­u­stálý přísun ex­po­nátů pro makro fo­to­gra­fii.

Tohle jsou dva z těchto noč­ních ná­vštěv­níků. Jeden brouk, který při­le­těl živý a než mohl být podro­ben dů­klad­nému zkou­mání zmizel do ně­ja­kého zá­koutí Cely, kde ho čeká osud dru­hého exem­pláře, který do mého ži­vot­ního pro­storu při­le­těl už před ně­ja­kou dobou a me­zi­tím stihl skonat na pa­ra­petu

+1: Jinak na siestě asi něco bude. Pro­spat to nej­větší vedro je dobrý nápad.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz