k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Windows je Linux, Linux je všude, open source je irelevantní

7. 5. 2019 — k47

Linus Tor­valds – otec Linuxu – před ±dva­ceti lety pro­hlá­sil „If Micro­soft ever does ap­pli­cati­ons for Linux it means I've won.“ Podle všeho v po­sled­ních letech vy­hrává na celé čáře. Dějí se věci, které by byly před ně­ko­lika málo lety zcela ne­před­sta­vi­telné. Micro­soft se začal tvářit že miluje Linux a open source obecně, přitom Steve Balmer – agre­sivní klaun, který se dostal do vedení jedné z nej­vět­ších firem světa – Linux ozna­čo­val stří­davě za „ko­mu­nis­mus“ a „ra­ko­vinu“. Něco se v jejich pří­stupu roz­hodně změ­nilo.

Dva roky na­zpá­tek win­dows uvedly tak­zvaný win­dows sub­sys­tem for Linux (WSL). Šlo o im­ple­men­taci ně­kte­rých sys­té­mo­vých volání li­nu­xo­vého jádra, které umož­ňo­valy běh pro­gramů na­psa­ných pro Linux. Mělo to jen ten pro­blém, že MS musel všechno napsat sám, na­pa­so­vat to na NT kernel (což někdy nebylo vůbec možné) a nemohl přitom využít práce masivní ko­mu­nity kolem li­nu­xo­vého ker­nelu. Proto v těchto dnech před­sta­vil druhou ge­ne­raci WSL. Ta před­sta­vuje zá­sadní zlom pro firmu, která si ráda hrála na vlast­ním mo­no­pol­ním pí­sečku & zá­ro­veň další výhru pro našeho ob­lí­be­ného Fina. Každé win­dows s WSL2 budou ob­sa­ho­vat kromě NT ker­nelu i pl­no­hod­notné li­nu­xové jádro.

Wow, žijeme v di­vo­kých časech.

Může to být další pokus ot­rá­vit studnu starou tak­ti­kou Em­brace, extend, and ex­tingu­ish, kterou micro­soft kdysi li­kvi­do­val kon­ku­renci s ele­gancí ra­ko­vin­ného nádoru. Možná. Ale spíš bych se při­klá­něl k al­ter­na­tivě, že jim jed­no­duše teče do bot. Win­dows jsou re­le­vantní jedině na desktopu a ten umírá po­ma­lou smrtí. Všude jinde mají okna cenu za­schlého flusance. Te­le­fony jedou na *nixu, ser­very jedou na *nixu, všechno kromě ten­čí­cího se množ­ství lap­topů po oknech ani ne­štěkne. MS ví, že nemůže kon­ku­ro­vat masiv­nímu na­sa­zení linuxu a ani rych­losti vývoje (jak po­do­tý­kal Greg Kroah-Hartman) a es­ka­páda kolem WSL2 může tak být po­slední snahou zůstat aspoň nějak re­le­vantní.

Je veliké štěstí, že kernel je li­cen­co­ván pod vi­rální GPL a MS tak nemůže vzít zdro­jáky, pro­vést změny a vydat vý­sle­dek jako pro­pri­e­tární blob, ale musí hrát podle pra­vi­del světa svo­bod­ného soft­waru1 . MS se může tvářit, že miluje kde co, roz­hodně nejde o be­ne­vo­lentní entitu. His­to­ricky se choval jako smečka ma­so­žra­vých krys, které, stejně jako mladší smečky krys známé pod jmény google, fa­ce­book nebo amazon, milují pře­de­vším jednu věc – mo­no­pol.

WSL2 může být svého druhu exitem. MS se pře­stal snažit do­mi­no­vat v ob­las­tech, které sko­mí­rají, roz­hodl se při­jmout open source jako out­sour­cing, kdy hodí své ne­mo­ne­ti­zo­va­telné pro­blémy na „ko­mu­nitu“ (např. pro­hlí­žeč Edge přejde z vlast­ního jádra na Chro­mium). Tomu by mohlo na­po­ví­dat ozná­mení o novém .NET 5, který bude ote­vřený a multi-plat­formní, jak jen je možné. Jde tak o exit od soft­waru, pro­tože ten je levný a je všude. Není možné si na­hra­bat, když ne­dr­žíme vzác­nou ko­mo­ditu a tou soft­ware už velice dlouho není. Kdepak. MS má jedno že­lízko v ohni – „cloud“ – a to je přesně ta ko­mo­dita, která si udr­žuje cenu v plně open source světě. Hard­ware si nemůžu stáh­nout z gi­thubu, což je shodou náhod také firma vlast­něná micro­sof­tem.


+1: Pře­čtěte si tento článek o soft­bank vision fund. Bu­douc­nost je víc než dysto­pická.

+2: We Need to Save What Made Linux and FOSS Possi­ble.


  1. I když ani ty mnoho ne­za­ru­čují. Linux může být všude, ale vět­ši­nou je po­hřben pod vrst­vou pro­pri­e­tár­ního soft­waru. Na te­le­fo­nech může být svo­bodný kernel, ale všechno s čím in­ter­a­guje uži­va­tel je uza­vřené. V „cloudu“ můžeme pro­vo­zo­vat li­nu­xové VM, ale vše­chen soft­ware okolo, který to celé udr­žuje v chodu, je uza­vřený.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz