k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

Windows je Linux, Linux je všude, open source je irelevantní

7. 5. 2019 — k47 (♪)

Linus Tor­valds – otec Linuxu – před ±dva­ceti lety pro­hlá­sil „If Micro­soft ever does ap­pli­cati­ons for Linux it means I've won.“ Podle všeho v po­sled­ních letech vy­hrává na celé čáře. Dějí se věci, které by byly před ně­ko­lika málo lety zcela ne­před­sta­vi­telné. Micro­soft se začal tvářit že miluje Linux a open source obecně, přitom Steve Balmer – agre­sivní klaun, který se dostal do vedení jedné z nej­vět­ších firem světa – Linux ozna­čo­val stří­davě za „ko­mu­nis­mus“ a „ra­ko­vinu“. Něco se v jejich pří­stupu roz­hodně změ­nilo.

Dva roky na­zpá­tek win­dows uvedly tak­zvaný win­dows sub­sys­tem for Linux (WSL). Šlo o im­ple­men­taci ně­kte­rých sys­té­mo­vých volání li­nu­xo­vého jádra, které umož­ňo­valy běh pro­gramů na­psa­ných pro Linux. Mělo to jen ten pro­blém, že MS musel všechno napsat sám, na­pa­so­vat to na NT kernel (což někdy nebylo vůbec možné) a nemohl přitom využít práce masivní ko­mu­nity kolem li­nu­xo­vého ker­nelu. Proto v těchto dnech před­sta­vil druhou ge­ne­raci WSL. Ta před­sta­vuje zá­sadní zlom pro firmu, která si ráda hrála na vlast­ním mo­no­pol­ním pí­sečku & zá­ro­veň další výhru pro našeho ob­lí­be­ného Fina. Každé win­dows s WSL2 budou ob­sa­ho­vat kromě NT ker­nelu i pl­no­hod­notné li­nu­xové jádro.

Wow, žijeme v di­vo­kých časech.

Může to být další pokus ot­rá­vit studnu starou tak­ti­kou Em­brace, extend, and ex­tingu­ish, kterou micro­soft kdysi li­kvi­do­val kon­ku­renci s ele­gancí ra­ko­vin­ného nádoru. Možná. Ale spíš bych se při­klá­něl k al­ter­na­tivě, že jim jed­no­duše teče do bot. Win­dows jsou re­le­vantní jedině na desktopu a ten umírá po­ma­lou smrtí. Všude jinde mají okna cenu za­schlého flusance. Te­le­fony jedou na *nixu, ser­very jedou na *nixu, všechno kromě ten­čí­cího se množ­ství lap­topů po oknech ani ne­štěkne. MS ví, že nemůže kon­ku­ro­vat masiv­nímu na­sa­zení linuxu a ani rych­losti vývoje (jak po­do­tý­kal Greg Kroah-Hartman) a es­ka­páda kolem WSL2 může tak být po­slední snahou zůstat aspoň nějak re­le­vantní.

Je veliké štěstí, že kernel je li­cen­co­ván pod vi­rální GPL a MS tak nemůže vzít zdro­jáky, pro­vést změny a vydat vý­sle­dek jako pro­pri­e­tární blob, ale musí hrát podle pra­vi­del světa svo­bod­ného soft­waru1 . MS se může tvářit, že miluje kde co, roz­hodně nejde o be­ne­vo­lentní entitu. His­to­ricky se choval jako smečka ma­so­žra­vých krys, které, stejně jako mladší smečky krys známé pod jmény google, fa­ce­book nebo amazon, milují pře­de­vším jednu věc – mo­no­pol.

WSL2 může být svého druhu exitem. MS se pře­stal snažit do­mi­no­vat v ob­las­tech, které sko­mí­rají, roz­hodl se při­jmout open source jako out­sour­cing, kdy hodí své ne­mo­ne­ti­zo­va­telné pro­blémy na „ko­mu­nitu“ (např. pro­hlí­žeč Edge přejde z vlast­ního jádra na Chro­mium). Tomu by mohlo na­po­ví­dat ozná­mení o novém .NET 5, který bude ote­vřený a multi-plat­formní, jak jen je možné. Jde tak o exit od soft­waru, pro­tože ten je levný a je všude. Není možné si na­hra­bat, když ne­dr­žíme vzác­nou ko­mo­ditu a tou soft­ware už velice dlouho není. Kdepak. MS má jedno že­lízko v ohni – „cloud“ – a to je přesně ta ko­mo­dita, která si udr­žuje cenu v plně open source světě. Hard­ware si nemůžu stáh­nout z gi­thubu, což je shodou náhod také firma vlast­něná micro­sof­tem.


+1: Pře­čtěte si tento článek o soft­bank vision fund. Bu­douc­nost je víc než dysto­pická.

+2: We Need to Save What Made Linux and FOSS Possi­ble.


  1. I když ani ty mnoho ne­za­ru­čují. Linux může být všude, ale vět­ši­nou je po­hřben pod vrst­vou pro­pri­e­tár­ního soft­waru. Na te­le­fo­nech může být svo­bodný kernel, ale všechno s čím in­ter­a­guje uži­va­tel je uza­vřené. V „cloudu“ můžeme pro­vo­zo­vat li­nu­xové VM, ale vše­chen soft­ware okolo, který to celé udr­žuje v chodu, je uza­vřený.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz