k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Leech - FOR BETTER OR FOR WORSE

31. 3. 2019 — k47

Nemůžu se zbavit pocitu, že se mi do uší ne­do­stává nová hudba, nic čer­stvého, ra­di­kál­ního, vzru­šu­jí­cího, nic z čeho bych při po­sle­chu do­stá­val husí kůži, nic z čeho by mě pálily žíly na před­loktí. Stále se jen vracím k žán­ro­vým kla­si­kám, plavu velice hlu­boko proti proudu času jako žralok, který ucítil stopu nos­tal­gické krve nebo po­slou­chám na­ho­dilý odpad.

Po­sled­ními alby, která mi sku­tečně roz­hý­bala krev v žilách, byl snad The Out­post od Blu­e­neckuVersus od pg.lost, ale to je už pár let a i tak šlo o po­slední tvorbu pro­vě­ře­ných in­ter­pretů, které jsem dobře znal už dlouho. Šlo jen o po­slední in­kar­naci fa­mi­li­ér­ního. Možná jsem ve věku █████ let dosáhl fi­nální formy & teď už bude ná­sle­do­vat jen ne­ko­nečná nos­tal­gie po časech, kdy jsem k ter­mi­naci neměl tak blízko.

(Fakt, že jsem se vrátil k X-Com: Apo & HOMAM3, nedává příliš nadějí, že to může být jinak.)

Po­slední album sku­piny Leech FOR BETTER OR FOR WORSE pak přesně zapadá do této mo­zaiky – jde o závan čer­stvého vzdu­chu, který je zá­ro­veň dobře známý a pre­di­ko­va­telný.

Úvodní track Melide jsem tu už vy­chva­lo­val, ale na­štěstí nejde o osa­mo­cený případ so­nické do­ko­na­losti – zbytek alba stojí za po­slech. Leech se nebojí pře­řa­zo­vat na různé rych­losti a v albu vy­stří­dají mnoho poloh. Od op­ti­mismu, který po­zvolna pře­chází v klišé, přes iluze ohrom­ného pro­storu a pohybu, po­ctivé post-rockové es­ka­lace, samply mlu­ve­ného slova, elek­tro­nický pochod a tem­notu. Kdy­bych to měl nějak shr­nout, musel bych říct, že tohle album je lepší než celá před­chozí tvorba Leech, ze které mi v paměti hlou­běji utkvěl hlavně track Tur­bo­lina a ještě možná In­spi­ral. Jde o mnohem so­lid­nější a zá­ro­veň roz­ma­ni­tější celek, který po­slu­chače chytí. Leech bývala po­ně­kud plytká, jako sípání chro­nicky ne­moc­ného člo­věka, který si nemůže od­kaš­lat. Ne­u­stále cítíte, že by to mohlo být o tolik lepší, ale není – až doteď. Po­slední album od Leech zní mnohem lépe.

S tím pře­stanu psát, pro­tože je už pozdě, velkou část dne jsem strá­vil čtením o kon­tej­ne­rové do­pravě & při­padá mi, že jsem pro­mar­nil už tak dost času.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz