k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

LED světla

8. 7. 2019 — k47

Jedna žá­rovka v jakési po­žární sta­nici v Ame­rice svítí přes 100 let ví­ce­méně v kuse. Spe­ci­ální sorta lidí to po­va­žuje za důkaz, že dneska ne­dě­lají věci tak dobře jako dřív, dneska se všechno hned roz­bije a že jde o tech­no­lo­gii po­tla­če­nou Ediso­nem, aby mohl prodat víc sví­ti­del (E v ozna­čení ob­jímky E27 zna­mená Edison). Možná, pokud po­tře­bu­jete velice ne­e­fek­tivní čty­řwat­tové bli­kátko, tak se ze staré baňky můžete něco při­u­čit. Na druhou stranu je dobře známo, že čím je příkon žá­rovky nižší, tím déle vydrží, a 4 watty je hodně málo.

Dneska není moc důvod svítit čím­koli jiným než LED světly.

Pa­ma­tu­jete, co bylo povyku kolem ome­zení pro­deje ne­e­fek­tiv­ních žá­rovky v EU, který začal před 10 lety? Náš dvorní klaun/pre­zi­dent do­konce ur­go­val, aby si občané na­kou­pili baňky s wolfra­mo­vým vlák­nem do zásoby. Dneska to působí jako špatná ko­me­die, ale dneska máme LEDky a ne­mu­síme se zdr­žo­vat ani před­sta­vou pomalu na­bí­ha­jí­cích kom­pakt­ních zá­ři­vek.

LEDky jsou tak strašně levné a efek­tivní. Malá kal­ku­lace: 12W LED (ekvi­va­lent 80W žá­rovky) stojí 55 korun a při pro­vozu šetří 68 wattů. Jedna ki­lowatt­ho­dina se pro­dává prů­měrně za 4.58 korun. Z toho, po ně­ko­lika ná­so­be­ních a dě­le­ních, vy­plývá, že se LEDka za­platí po 176 ho­di­nách pro­vozu. Pokud zů­stá­váte vzhůru dlouho do noci, může jít jen o ně­ko­lik týdnů.

Uchva­cuje mě, jak hrozně efek­tivní LEDky jsou, za pár stovek můžete mít ekvi­va­lent 200W normo-žá­rovky, kterou uži­víte z malé ba­te­rie.

Za­jí­mat se o tohle, nebo do­konce o tom psát, deset let po zákazu roz­pá­le­ných fi­la­mentů, může pů­so­bit trochu ab­surdně, ale všem se nám jistě válí v kra­bici pár zá­lož­ních sta­rých žá­ro­vek a všichni můžeme dostat cukání je, ve snaze ušet­řit a ne­ku­po­vat nové, na­mon­to­vat do ob­jí­mek. Sám jsem jednu vy­mě­nil za LEDku docela ne­dávno, ne proto, že by bouchla, ale proto, že měla hnusné na­žloutlé světlo. LEDka, která ji vy­mě­nila září krásně bílým svět­lem.


+1: Na in­ter­netu je všechno muzeum his­to­ric­kých žá­ro­vek ne­vy­jí­maje.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz