k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

O₂

6. 11. 2019 — k47

Jeden te­le­gra­fický wiki-fak­toid: Vše­chen at­mo­sfé­rický kyslík na naší pla­netě má or­ga­nický původ. Vznikl jako od­padní pro­dukt fo­to­syn­te­tic­kého me­ta­bo­lismu. Nejdřív na naší hroudě ne­po­le­to­val žádný starý dobrý O2, pak abi­o­ge­nezí vznikly jed­no­bu­něčné or­ga­nismy, pus­tily se do práce, na­star­to­valy Great Oxy­ge­nation Event a o pár stovek mi­li­onů let poz­ději je at­mo­sféra z 1/5 kyslík. Jde o vše­o­becně známý fakt, ale přesto je to úchvatná před­stava. Tahle pla­neta není oázou života ze své pod­staty, stala se jí až pů­so­be­ním života.

Ně­které teorie mají za to, že nárůst kon­cen­t­race kys­líku měl ne­dobrý dopad na ostatní anae­robní or­ga­nismy, pro něž byl O2 to­xický. Cože, vy jste si ještě ne­vy­vi­nuli me­cha­nismy opravy DNA? Tak to asi máte smůlu, pro­tože tenhle nový kyslík, má ten­denci všechno oxi­do­vat.

Další teorie po­stu­lují, že O2 měl mnohem roz­sáh­lejší dů­sledky. Třeba ta, že kyslík zo­xi­do­val at­mo­sfé­rický metan, velice silný skle­ní­kový plyn, na méně po­tentní CO2. To osla­bilo skle­ní­kový efekt, vedlo k ochla­zení a sérii dob le­do­vých, kdy se pla­neta stala velkou sněž­nou koulí. Pů­so­bení živých or­ga­nismů změ­nilo klima celé Země. Nevím jak vám, ale tohle mi při­padá jako dost divoká před­stava. A pro klima-skep­tiky mezi čte­náři: Ne, nejde o důkaz, že sou­časné glo­bální změny kli­matu před­sta­vují při­ro­zené po­chody. Tehdy to trvalo mi­li­ony let, ne od za­čátku prů­mys­lové re­vo­luce.

Kyslík změnil celou pla­netu, nejen at­mo­sféru, ale i hor­niny. Ty s ním po mi­li­ardy let re­a­go­valy a vzniklo tak tisíce druhů ne­rostů. Potom, co se ho v at­mo­sféře na­chá­zelo dost, vyšší život s novým a efek­tiv­ním na kys­líku za­lo­že­ným me­ta­bo­lis­mem to mohl rozjet ve velkém. Za všechno vdě­číme prdům kytek. Do­slova.

Na závěr ještě jeden in­for­mační nuget: Prů­měrná mo­le­kula O2 ve vzdu­chu stráví 2 mi­li­ony let, než je ab­sor­bo­vána pro­stře­dím. Bylo by po­e­tič­tější, kdyby to bylo víc jak 65 mi­li­onů let, pak bychom mohli pro­hlá­sit, že kyslík pa­ma­tuje di­no­saury, ale i tak – každý den dý­cháme his­to­rii, do­slova.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz