k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Kus prstu

9. 5. 2019 — k47

Asi takhle: Nožem na chleba se mi po­da­řilo si uříz­nout kus prstu. Musím říct, že je to méně než ide­ální, dávám 4/10, ne­do­po­ru­čuji. V prvním oka­mžiku nebyla pří­tomna žádná krev a ani to moc ne­bo­lelo. Po­dí­val jsem se na prst a když jsem uviděl kusa­nec, který z něj chybí, mě na­padlo: Z to­ho­hle bude pěkná jizva. A pak se z rány začala valit jasně rudá krev.

Bylo asi půl druhé ráno, stál jsem nad umy­va­dlem, držel ránu a pře­mýš­lel, jaký je v mé sou­časné si­tu­aci ide­ální postup. Mám to při­dr­žet a za­sta­vit kr­vá­cení silou? Nebo za­vá­zat a za­le­pit? Nebo nechat být, pro­tože krev má ten­denci se srazit a ucpat díru při­ro­ze­nou cestou? Nebo jen ruku zved­nout nad hlavu, pro­tože do kopce srdce ne­vy­tlačí krev tak pod tlakem a čekat? Roz­hodně si pa­ma­tuji, jak můj ob­lí­bený doktor říkal něco o ma­né­vru ruka-nad-srdce, jenom jsem si nemohl vzpo­me­nout na kon­text. Možná bych měl jít k po­čí­tači po­dí­vat se na wi­ki­pe­dii a vy­hle­dat do­po­ru­čo­vaný postup.

V tu chvíli jsem měl celou ruku od krve a ně­ko­lik po­tůčků sté­kalo na před­loktí, umy­va­dlo bylo za­cá­kané od te­ku­tiny života. Švihl jsem rukou, abych otře­pal pře­bytky a na pod­laze se roz­plácl pruh rudých cá­kanců. Jo, tohle může být pro­blém. Asi nebude úplně nej­lepší pře­mýš­let nad ide­ál­ním po­stu­pem, když to kolem vypadá, jako kdy­bych se roz­hodl vy­ma­lo­vat kou­pelnu tak, aby to vzru­šilo upíra.

Ve finále jsem ztra­til jen půl litru krve a kus prstu. Zatím žádná gan­gréna, ale špatně se s tím píše na klá­ves­nici.

Takže tak.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz