k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Kulturní imperialismus

28. 11. 2019 — k47

Po­řádně ani nevím, co to kul­turní im­pe­ri­a­lis­mus vlastně je, ale zvažte tohle: Z tý­den­ních sta­tis­tik ki­no­boxu top 20 ne­vý­dě­leč­něj­ších filmů1 , vy­chází že v daném roce 59%-65% diváků šlo na filmy ze Spo­je­ných Států a jen 16%-29% zamíří na filmy české pro­ve­ni­ence. Na třetí příčce ná­vštěv­nosti se drží Velká Bri­tá­nie s pár pro­centy. Po ní ná­sle­duje fil­mová pro­dukce zemí re­pre­zen­tu­jí­cích 7.3 mi­li­ardy lidí, z nichž jen občas Ně­mecko nebo Fran­cie do­sáh­nou na 2% diváků. Jestli je něco kul­turní im­pe­ri­a­lis­mus, bude to právě tohle.

Shodou náhod to byly právě USA, kdo pro­tes­to­val proti Con­ven­tion on the Pro­tection and Pro­mo­tion of the Di­ver­sity of Cul­tu­ral Ex­pres­si­ons z pera UNESCA, které snaží, aby lo­kální tra­dice a kul­turní di­ver­zita pře­žily masivní kul­turní export mj. Ho­ly­wo­odu. V tomto pří­padě kul­turní di­ver­zita zna­mená, že se všude ne­hrají jen a pouze ame­rické filmy, jen a pouze ame­rická hudba a ame­rická pop-kul­tura de facto ne­na­hra­dila kul­turu jako ta­ko­vou.

V od­ka­zové pu­b­li­kaci se také píše:

Today [2006], 85% of worl­dwide ticket sales are di­rec­ted toward Holly­wood movies.

Jo, tohle je tvář kul­turní he­ge­mo­nie.


  1. Pře­hled za­hr­nuje jen 20 nej­vět­ších snímků v daném týdnu, takže ze sta­tis­tik vy­pad­nou menší po­ten­ci­álně za­hra­niční filmy. Ale vzhle­dem k tomu, že 20. místo má ná­vštěv­nost 47× menší než 1. místo, ne­při­padá mi, že by long tail mohl něco změnit na he­ge­mo­nii Ho­ly­wo­odu.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz