k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Diktát menšiny

11. 8. 2019 — k47

Když usly­šíte, že vět­šina ustu­puje men­šině nebo něco na ten způsob, jde ob­vykle o va­rovný signál, že jste právě po­tkali jed­noho z nich, ale je to pravda. Žije mezi námi men­šina, je­jí­muž ži­vot­nímu stylu jsme se všichni museli při­způ­so­bo­vat, otra­vo­vala nás svým jedem, ubí­rala nám týdny a měsíce života a my, mlčící vět­šina, jsme mlčeli a trpěli.

Řeč je sa­mo­zřejmě o ku­řá­cích.

V Če­chách denně kouří 2 mi­li­ony lidí, pě­ti­nová men­šina re­spek­tive čtvr­ti­nová, když od­po­čí­táme ko­hortu je­dinců pod 18, kteří za­ru­čeně a bez nejmen­ších po­chyb­ností ne­vzali ci­ga­retu do ruky. Pro ně jsme vy­sta­věli in­frastruk­turu po­pel­níků na každém stole a pro ně se re­stau­race a hos­pody na dlouhé roky změ­nily na ne­chutné kobky udíren.

Je to jedna z těch věcí, která nedává smysl, když se nad ní po­řádně za­mys­líte. Nemá ani eko­no­mický smysl – pokud je vět­šina ne­ku­řáků, měla by být i vět­šina ve­řej­ných pod­niků ne­ku­řác­kých. Volit pe­ně­žen­kou a tak po­dobně. Ale tak to z ně­ja­kého důvodu nebylo a mlčící vět­šina mlčela. Jo jasně, klidně na mě dýchej kar­ci­no­genní splašky, tak si před­sta­vuji ide­ální večer.

Není na tom nic pře­kva­pi­vého a teď, dva roky po zákazu ve­řej­ného ta­bá­ko­vání, jde o ire­le­vantní mozkový pochod, ale stejně – ohnout všechno k chuti něčího de­struk­tiv­ního návyku je po­chybné.

Tohle jsou důvody, proč po­va­žuji ožraly za menší ne­pří­jem­nost, než kuřáky. Opilci můžou být agre­sivní s ten­dencí dis­ku­to­vat pěstmi, ale to jen v ex­trém­ních pří­pa­dech. Na druhou stranu kuřáci otra­vují ovzduší ostat­ních ne­u­stále.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz