k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Globalizace v kontejneru

18. 4. 2019 — k47

Čeho je na světě přes 20 mi­li­onů a po­mohlo to zglo­ba­li­zo­vat pla­netu? Vel­kých ple­cho­vých krabic, kterým se v byz­nysu říká in­ter­mo­dální nebo ISO kon­tej­ner.

Před ně­ja­kou dobou jsem po­čí­tal jak rychle lze pře­ná­šet data na SD kar­tách v kon­tej­ne­rech na ná­kladní lodi. To po­sléze vedlo k tomu, že jsem na wiki začal ex­ten­zivně číst o kon­tej­ne­rové do­pravě & zbytek je his­to­rie.

I když to na první pohled nemusí vy­pa­dat, kon­tej­nery a celý systém jejich glo­bální pře­pravy je za­jí­mavý. Cel­kově se v nich pře­praví víc jak 60% veš­ke­rého zboží, které putuje po mořích, zbytek je za­stou­pen hro­mad­ným ná­kla­dem jako ropa, uhlí, rudy. Še­de­sát pro­cent je hodně. To je skoro vět­šina.

Krása a efek­ti­vita in­ter­mo­dál­ních kon­tej­nerů spo­čívá v tom, že jsou všechny stejné (90% jich je ve stan­dard­ních dél­kách 20 nebo 40 stop, v se­verní Ame­rice po­u­ží­vají o něco delší), můžou pu­to­vat lodí, vlakem, ka­mi­o­nem a levně a efek­tivně pře­ska­ko­vat z jed­noho módu pře­pravy na další. Právě tato ma­lič­kost umož­nila hladký pochod glo­ba­li­zace – lodí pře­su­nout zboží z jed­noho konce světa na druhý, v pří­stavu ho pře­lo­žit na ka­mi­ony a do­pra­vit kon­zu­men­tům přímo pod nos. Pokud je pře­prava levná a ply­nulá, ne­zá­leží, kde přesně se pro­dukt vyrábí.

Mo­derní kon­tej­nery vzešly z potřeb ame­rické armády. Ta začala po­u­ží­vat menší trans­por­ter. Během ko­rej­ské války pak přešla na CONEX box, který se stal masivně po­pu­lární a jen vo­jen­ské složky jich během Viet­nam­ské války vlast­nily 200000. Šlo o první ce­lo­svě­tové na­sa­zení in­ter­mo­dál­ních kon­tej­nerů. O jejich roz­ší­ření do ci­vil­ního sek­toru se po­sta­ral chlá­pek jménem McLean.

BBC sle­do­vala jeden kon­krétní kon­tej­ner (BBC Box), který objel celý svět – na­vští­vil pří­stavy ve Spo­je­ném krá­lov­ství, Sin­ga­puru, Šan­ghaji, LA, New Jersey, Bra­zí­lii, Hon­g­kongu, Yo­ko­hamě a Thaj­sku.

Za­jí­mavé je, že tři nej­větší rejdař­ské spo­leč­nosti jsou ev­rop­ské. Za­jí­mavé hlavně proto, že v Evropě se už nic ne­vy­rábí. Dál v se­znamu fi­gu­rují firmy čínské, taiwan­ské a hon­g­kon­gské, nic pře­kva­pi­vého.

Celý prů­mysl pře­sou­vání že­lez­ných krabic je masivní a z velké části au­to­ma­ti­zo­vaný (někde jsem četl, že ne­za­ne­dba­telná část soft­ware po­há­ně­jící pře­kla­diště je na­psaná ve Small­Talku). Nej­větší kon­tej­ne­rové lodi mají ka­pa­citu přes 20000 po­lo­vič­ních 20 stop dlou­hých kon­tej­nerů a po mořích ta­ko­vých obrů pluje hodně. Ale ty jsou ne­pa­trné v po­rov­nání s nej­větší lodí vůbec – Pi­o­nee­ring Spirit. To je je­řá­bové pla­vi­dlo určené pro in­sta­laci rop­ných plošin s vý­tla­kem 365000 tun v běžném pro­vozu a skoro milion tun při ma­xi­mál­ním na­lo­žení. O gi­gan­tické mon­strum.

Zá­ro­veň čirý rozsah pře­pravní or­ga­nismu je při­po­me­nu­tím ma­te­ri­ální ne­zbyt­nosti, když budeme chtít lepší svět, ne­mů­žeme jen vzít v potaz malou výseč a snažit se ji re­for­mo­vat (třeba online sou­kromí, svo­bodný soft­ware) ale je za­po­třebí mít v hle­dáčku větší obraz, který zahrne i ty mi­li­ony kon­tej­nerů, které pře­pra­vují všechno, co po­tře­bu­jeme k exis­tenci.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz