k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Konspirujte pro všeobecné blaho

12. 4. 2019 — k47

Jen malá po­známka: Všichni víme, že kon­spi­rační te­o­re­ticijiní po­ma­tenci při­jdou, při­sají se na všechno, co je na světě dobré a začnou náš spo­lečný ryb­ní­ček otra­vo­vat svým jedem.

Nebylo by tedy ro­zumné, podle hesla „nej­lepší obrana je útok“, ob­sa­dit pozice a pre­ven­tivně šířit ba­nální a ne­škodné kon­spi­race kolem témat, které zatím nejsou na­ka­žené?

Na­pří­klad Ně­mecko se roz­hodlo do roku 2038 zavřít všechny uhelné elek­trárny a na­hra­dit je ob­no­vi­tel­nými zdroji. Čekám, kdy se objeví konspi-teorie o sku­teč­ném důvodu tohoto kroku. Teď máme čas in­fi­ko­vat spik­le­necké kruhy vy­svět­le­ním, které zní jako kon­spi­rační teorie, má všechny po­třebné ná­le­ži­tosti, ale je jinak ne­škodné a víc než cokoli jiného, by vy­svět­lo­vala teorii za tímto krokem, byť možná po­nurým ja­zy­kem. Takhle by se z fa­na­tic­kých de­struk­tiv­ních od­mí­tačů mohli stát ne­vě­domí pro­pa­gá­toři a uži­teční idioti pro sku­teč­nou kon­spi­raci.

Dal­šími změ­nami, které při­jdou, pokud budeme brát hrozbu glo­bál­ního otep­lo­vání vážně, bude ome­zení pro­dukce ho­vě­zího masa, pro­tože krávy pro­du­kují ne­u­vě­ři­telné množ­ství metanu. To se do­slova nabízí jako ma­te­riál pro alt-right davma­no­sféru. Už slyším jak vy­kři­kují ma­nické ne­smysly o „weak lef­tist soy­boys cucks“.

Takové de­fen­zivní teorie by ne­směly mířit na po­pu­laci, ale spe­ci­ficky do kon­spi­rač­ních kruhů. Cílem by nebylo vy­ko­le­jit ve­řej­nou debatu, ale do­nu­tit kon­spi­rá­tory, aby se po­žrali na­vzá­jem.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz