k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Jak vyrobit kolo z nuly?

19. 7. 2019 — k47

Tohle vlákno na hacker news stojí za po­zor­nost. Můžete se do něj po­no­řit na pár dnů, kdy budete sle­do­vat odkazy na mnoho re­le­vant­ních knih, videí a dal­ších ma­te­ri­álů.

Začalo jako dis­kuze o ne­pří­liš pře­svěd­čivé po­le­mice, proč nebylo jízdní kolo vy­na­le­zeno dříve, je proto plné in­for­mací o tech­no­lo­gi­ích a si­tu­aci nutné k výrobě a úspě­chu bicyklu. Zá­ro­veň se dis­kuze od­klo­nila k obec­něj­šímu tématu, jak na­star­to­vat ci­vi­li­zaci z nuly. To je mi velice blízké téma, které mě minulý rok do­ká­zalo zcela po­hl­tit.

Je těžké vidět úsilí a ino­vace v před­mě­tech, nad nimiž téměř vůbec ne­pře­mýš­líme. Ocel, zcela běžný ma­te­riál, ve velkém začala být pro­du­ko­vána teprve přes ~150 lety1 , z ge­o­lo­gic­kém mě­řítku je to jako včera a proto nebylo možné vy­rá­bět lehké, odolné a lehké rámy před ob­je­vem Bes­se­me­rova pro­cesu. Nebo si vez­měte duté trubky. Jde o artikl všední jako východ slunce, ale když jsem četl článek/dis­kuzi, došlo mi, že nevím, jak přesně se vy­rá­bějí. Teď tuším, že exis­tují dva pro­cesy: Jeden, kdy se za­ro­luje plech a svaří a druhý, kdy se doběla roz­ta­vený po­lo­to­var vál­cuje pod ob­rov­ským tlakem a to donutí ma­te­riál ex­pan­do­vat do délky při­čemž se uvnitř vy­tvoří díra (pokud jsem to dobře po­cho­pil). A i když dnes jde o k uzou­fání nudnou ko­mo­ditu, abychom se do­stali do tohoto bodu, je za­po­třebí ob­rov­ské množ­ství úsilí a vy­na­lé­za­vosti sta­vě­jící a vy­lep­šu­jící již exis­tu­jící tech­no­lo­gie a pro­cesy. I pro blbou dutou trubku po­tře­bu­jeme masivní prů­mys­lo­vou zá­kladnu.

Sto­jíme na ra­me­nou obrů a zá­ro­veň se vy­ta­hu­jeme za řemeny vlast­ních bot, jak se říká v an­g­lic­kém světě2 . Není možné skočit z doby temna rovnou do mo­der­nity jed­n­a­dva­cá­tého sto­letí, po­tře­bu­jeme řadu ite­rací, kdy po­sta­víme stroje, které staví lepší stroje. A to jen možná, kdyby sou­časná ci­vi­li­zace exla, v dalším kole bychom neměli zásoby snadno do­stup­ných fo­sil­ních paliv.

Tak doufám, že to ne­po­se­reme. Druhou šanci ne­mu­síme dostat.


+1: Za odkazy vděčím Se­ve­rá­kovu blogu.

+2: K tématu: Ci­vi­li­zation from scratch


  1. To umoc­ňuje pocit zís­kaný během ope­race léta páně 1000, že mo­derní his­to­rie začala někde v okolí roku 1850.
  2. Říká se Pull one­self over a fence by one's bo­ot­straps a termín bo­ot­stra­ping se hojně po­u­žívá v IT, kdy člověk v as­sem­bleru napíše kom­pi­lá­tor pro jed­no­du­chý jazyk, aby v něm mohl napsat kom­pi­lá­tor pro kom­pli­ko­va­nější jazyk a ten po­u­žije stejně, dokud nemá kom­pi­lá­tor pro jazyk, který chtěl po­u­ží­vat od za­čátku. Bo­o­to­vání, tedy start po­čí­tače, má stejné ety­mo­lo­gické kořeny.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz