k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Kolo a post-apokalypsa

30. 11. 2019 — k47 (♪)

Vět­šina filmů za­sa­ze­ných v době po zombie apo­ka­ly­pse nejsou víc než po­hádky fe­ti­ši­zu­jící drsný in­di­vi­du­a­lis­mus, kde je­di­nec vy­ba­vený silným autem a věrným psem dokáže přežít na­vzdory osudu. Ale v době, kdy bez­du­ché zombie snědli vět­šinu lidí, na mysli těch pře­ži­vších asi nebude snaha udr­žo­vat in­frastruk­turu pře­pravy a dis­tri­buce po­hon­ných hmot. Našemu hr­di­novi tak brzy dojde nafta a svého věr­ného psa si opeče na za­pá­le­ných pne­u­ma­ti­kách.

Pokud uva­žu­jeme, že sil­nice a dál­nice stále exis­tují, jen jsou někde (jak bývá ty­pické) ucpané opuš­tě­nými auty & benzín nebo nafta jsou vzácné, stále exis­tuje jeden způsob pře­pravy, který nad ostat­ními vy­čnívá — jízdní kolo.

Na as­fal­to­vých vo­zov­kách má ne­pře­ko­na­tel­nou efek­ti­vitu a proto i bez mrtvých di­no­saurů v nádrži může náš hrdina pře­ko­nat značné vzdá­le­nosti. Vraky aut mu nevadí, pro­tože se mezi nimi snadno pro­plete a kromě sa­cha­ridů ne­po­tře­buje žádné spe­ci­ální palivo.

Navíc jízdní kola nejsou nijak vzác­ným ar­ti­k­lem, aspoň u nás. V ČR se jen loni pro­dalo 350000 bicyklů. Sta­čilo by tak, aby naše hrstka pře­ži­vších prošla pár garáží a ně­ko­lik dvorků a najde dost do­prav­ních pro­středků pro všechny své členy. Když budou chytří, vy­bra­kují pár dal­ších kol na ná­hradní díly – extra duše, řetězy, kola, brz­dové špa­líky a ta po­dobně – aby je na cestách ne­mohlo nic pře­kva­pit a mají vy­sta­ráno.

Pokud mě paměť ne­klame, ne­vzpo­mí­nám si na žádné vy­ob­ra­zení post-apo­ka­ly­psy, kde by kdo­koli usedl na jízdní kolo, tím méně, kde by před­sta­vo­valo hlavní způsob pře­pravy.

Asi to bude mít něco spo­leč­ného s tím, že po­pu­lární post-apo zombie žánr se ne­snaží pro­zkou­má­vat ná­sledky roz­padu in­dustri­ální spo­leč­nost, ale jde o es­ka­pis­tické fan­ta­zie, kde dobří lidé vždy zví­tězí, výspu die­se­lové kul­tury, kde auto před­sta­vuje symbol osobní svo­body a mo­bi­lity, hra­ni­čící s fe­ti­šis­mem.

Na druhé straně třeba Mc­Carthyho Cesta je ne­fal­šo­vaný teror a ne­po­tře­bo­vala k tomu zombie.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz