k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Globální oteplování nenechává mladou generaci chladnou

4. 5. 2019 — k47

Sře­do­ško­láci za­stře­šení pod pra­po­rem fri­days for future vyšli do ulic, pro­tože ne­chtějí žít na pro­gre­sivně umí­ra­jící pla­netě. Dává to per­fektní smysl. Pokud jste v mém věku & sdí­líte po­dobný pohled na svět, v době, kdy se klima stane sku­tečně ne­hos­tinné pro vyšší formy života & pla­neta se pro­mění na skle­ník smrti o 800 mi­li­onů let dřív, než by podle plánů měla, budete dávno mrtví. Nás se to nebude týkat, ale roč­níky na­ro­zené v tomto mi­lé­niu, to naplno od­ne­sou. Dává tedy smysl, že je trochu zner­vóz­ňuje lik­na­vost po­li­tiků a cel­ková apatie ke změně.

A přitom změna je možná. Sou­čas­nost není jed­ni­nou možnou re­a­li­tou.

V davu pro­bles­ko­valy pře­sý­pací hodiny sym­bolů ex­tinction re­be­lion, kteří po­ža­dují uh­lí­ko­vou ne­utra­litu do roku 2025. To na první pohled vypadá jako zcela ne­možný a bez­mezně naivní po­ža­da­vek. Na­pří­klad Ně­mecko, které od­vážně vede Evropu do bu­douc­nosti bez fo­sil­ních zdrojů, se roz­hodlo do roku 2038 zavřít uhelné elek­trárny do roku 2038 – o 13 let poz­ději a bez eli­mi­nace ostat­ních zdrojů CO2. Ale na druhou stranu je to dobrá vy­jed­ná­vací tak­tika – získat pod­poru pro něco po­zi­tiv­ního, nut­ného, ale divoce ne­re­ál­ného, co bude poz­ději v re­al­po­li­tik pro­cesu pře­mě­něno v usku­teč­ni­telný plán, ne tak op­ti­mis­tický, ale přesto mnohem lepší než sou­časný status-quo.

Mi­lov­níci uhlí ka­libru Klause jed­ničky ar­gu­men­tují dobře na­cvi­če­ným dvoj­hma­tem: Podle nich „kli­ma­tičtí alar­misté“ musí ospra­ve­dl­nit, že celý ten povyk kolem glo­bál­ního otep­lo­vání stojí za ome­zení eko­no­mické vý­kon­nosti. Vzá­pětí ale dodají, že sami v an­tro­po­genní kli­ma­tické změny nevěří, takže po­skyt­nuté ar­gu­menty jsou zby­tečné (Klaus se oháněl ne­prav­di­vým tvr­ze­ním, že 15 let tep­lota ne­rostla). Jde o dva výroky, které se vzá­jemně do­pl­ňují a skoro působí, že na nich něco bude. Skoro. Jediný pro­blém spo­čívá v tom, že nemáme na výběr, žádná al­ter­na­tiva ne­e­xis­tuje, buď změ­níme kurz a po­sta­ráme se o dras­tické zpo­ma­lení kli­ma­tic­kých změn nebo se tu upe­čeme. Ar­gu­ment o eko­no­mic­kých do­pa­dech opat­ření říká, že ne­vy­kas­t­ro­vat pla­netu je ro­zumné, jen když to příliš ne­sníží zisky ak­ci­o­nářů.

Dří­vější pro­testy fri­days for future u kon­zer­va­tiv­ních po­li­tiků Spo­je­ného krá­lov­ství a Aus­trá­lie vy­vo­laly kri­tiku, že jde o záško­lác­tví a stu­denti si mají pro­tes­to­vat ve svém volném čase. To mi přišlo fan­tas­ticky aro­gantní – naši stu­denti by se neměli snažit ovliv­nit bu­douc­nost, ve které budou exis­to­vat, když všichni nadutí po­li­tici obo­hatí zeminu svým tělním fos­fo­rem a měli by se chovat, jako že je všechno v na­pros­tém po­řádku. Za­kon­zer­vujte status quo a prosím ig­no­rujte, že mají na své straně názor vě­decké obce. Je vidět, že kon­zer­va­tivci ne­ro­zumí slovům „pro­test“ a „stávka“. Pointa je na­ru­šit nor­mální život do té míry, aby si lidé všimli a vě­no­vali po­zor­nost.

Tohle je můj nej­ob­lí­be­nější transpa­rent z důvodu fak­tické ko­rekt­nosti. Li­kvi­dace pla­nety Země pro­běhne za 5 mi­li­ard let.

+1: Když mě napadl ti­tu­lek „Glo­bální otep­lo­vání ne­ne­chává mladou ge­ne­raci chlad­nou“, šel jsem si radši leh­nout. Bylo jasné, že nic lep­šího ten den už nemůžu udělat.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz